Dr Scott Got­tlieb, były dyrek­tor Agen­cji ds. Żyw­no­ści i Leków (FDA) i obec­ny czło­nek zarzą­du Pfi­zer, powie­dział, że spa­da­ją­ce przy­pad­ki COVID-19 powin­ny sygna­li­zo­wać decy­den­tom, że nad­szedł czas, aby znieść wię­cej ogra­ni­czeń zwią­za­nych z pandemią.

„Myślę, że z pew­no­ścią na wschod­nim wybrze­żu, gdzie obser­wu­je się dra­ma­tycz­ny spa­dek przy­pad­ków, musi­my być goto­wi  zro­bić to bar­dzo szyb­ko. Myślę, że w mia­rę popra­wy warun­ków musi­my być goto­wi na zła­go­dze­nie nie­któ­rych z tych środ­ków z taką samą szyb­ko­ścią, jak je wpro­wa­dza­li­śmy”, powie­dział „The Squ­awk Box” w ponie­dział­ko­wym wywia­dzie, zapy­ta­ny o to, czy nale­ży zre­zy­gno­wać z naka­zów maskowania.

Były komi­sarz FDA przy­wo­łał rów­nież nie­daw­ną decy­zję rzą­du Con­nec­ti­cut o cof­nię­ciu wymo­gów obo­wiąz­ko­wych szcze­pień dla pra­cow­ni­ków sta­no­wych jako poli­ty­kę, któ­rą inni decy­den­ci powin­ni przy­jąć w naj­bliż­szej przy­szło­ści, ponie­waż licz­ba przy­pad­ków COVID-19 spa­da w całym kraju.

Reklama

 

Wezwa­nie do znie­sie­nia ogra­ni­czeń COVID-19 poja­wia się, gdy ogól­ny wskaź­nik infek­cji w Sta­nach Zjed­no­czo­nych gwał­tow­nie spadł w ostat­nich dniach.

Poza Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi coraz wię­cej kra­jów euro­pej­skich zde­cy­do­wa­ło się na unie­waż­nie­nie nie­któ­rych prze­pi­sów zwią­za­nych z COVID-19, w tym pasz­por­tów szcze­pio­nek i naka­zów masko­wa­nia. Pre­mier Wiel­kiej Bry­ta­nii Boris John­son powie­dział , że od 27 stycz­nia ludzie w Anglii nie będą musie­li nosić masek w miej­scach publicz­nych ani oka­zy­wać dowo­du, że zosta­li zaszcze­pie­ni, aby wejść do nie­któ­rych miejsc.

Ale w ponie­dzia­łek dyrek­tor gene­ral­ny Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO), Tedros Adha­nom Ghe­brey­esus, ostrzegł, że może poja­wić się wię­cej warian­tów COVID-19 i twier­dził, że nie­bez­piecz­nie jest zakła­dać, iż Omi­cron jest ostat­nim lub że „jeste­śmy w koń­co­wej fazie gry”.