Rząd fede­ral­ny twier­dzi, że nie wyco­fa się z wpro­wa­dzo­ne­go nie­daw­no obo­wiąz­ku szcze­pień prze­ciw­ko Covid-19 dla kie­row­ców cię­ża­ró­wek, któ­rzy prze­kra­cza­ją gra­ni­cę ame­ry­kań­sko-kana­dyj­ską pomi­mo sil­ne­go sprze­ci­wu   kie­row­ców i grup, któ­re  repre­zen­tu­ją ich interesy.

We wspól­nym oświad­cze­niu dla mediów opu­bli­ko­wa­nym we wto­rek mini­ster trans­por­tu Omar Algha­bra, mini­ster pra­cy Seamus O’Re­gan, mini­ster pra­cy Car­la Qual­tro­ugh i Ste­phen Laskow­ski, pre­zes Cana­dian Truc­king Allian­ce (CTA), stwier­dza­ją, że szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 są „naj­sku­tecz­niej­szym narzę­dziem”. w celu zmniej­sze­nia ryzy­ka COVID-19” i ochro­ny zdro­wia publicznego.

W wywia­dzie dla CBC Power & Poli­tics, Algha­bra powie­dział, że rząd nie jest zain­te­re­so­wa­ny alter­na­ty­wa­mi, taki­mi jak szyb­kie testy dla nie­szcze­pio­nych kie­row­ców cię­ża­ró­wek, a kie­row­cy cię­ża­ró­wek mie­li kil­ka mie­sią­cy by przy­go­to­wać się do nowych prze­pi­sów, i obec­nie muszą się zaszcze­pić lub prze­stać jeździć.

Reklama

Kon­wój pro­te­stu­ją­cych ma przy­być w ten week­end do Otta­wy, na demon­stra­cję na Wzgó­rzu Parlamentarnym.

Pomi­mo ape­li nie­któ­rych grup biz­ne­so­wych, aby rząd opóź­nił wpro­wa­dze­nie nowych zasad szcze­pień dla kie­row­ców cię­ża­ró­wek, mini­ster pra­cy Car­la Qual­tro­ugh stwier­dzi­ła, że rząd nie zamie­rza tego robić.

Były przy­wód­ca kon­ser­wa­ty­stów Andrew Sche­er dołą­czył swój głos do chó­ru kry­ty­ki, nazy­wa­jąc pre­mie­ra Tru­de­au „naj­więk­szym zagro­że­niem dla wol­no­ści w Kanadzie”.

„Dzię­ku­ję kie­row­com cię­ża­ró­wek! Tru­de­au ata­ku­je wol­ność oso­bi­stą i zagra­ża wszyst­kim, któ­rzy chcą zro­bić zaku­py żyw­no­ści” – napi­sał Sche­er w mediach społecznościowych.

Kana­dyj­ska Izba Han­dlo­wa i Kana­dyj­ska Koali­cja Pro­du­cen­tów, wezwa­ły Otta­wę do wstrzy­ma­nia obo­wiąz­ku szcze­pień kie­row­ców, aby zapo­biec dal­szym zakłó­ce­niom w łań­cu­chu dostaw.

W oświad­cze­niu Den­nis Dar­by, prze­wod­ni­czą­cy koali­cji pro­du­cen­tów, powie­dział, że “potrze­bu­je­my rzą­du, któ­ry pomo­że zła­go­dzić pre­sję, uni­ka­jąc poli­ty­ki, któ­ra pogar­sza sytu­ację i pomo­że nam zdo­być potrzeb­nych pracowników”.

za cbc