Spo­ti­fy Tech­no­lo­gy SA twier­dzi, że usu­nie muzy­kę lewi­co­we­go roc­ke­ra Neila Youn­ga ze swo­jej plat­for­my. Young zażą­dał w liście otwar­tym, aby Spo­ti­fy albo usu­nął jego muzy­kę, albo pod­cast Joe Rogana.

„Chce­my, aby cała muzy­ka i tre­ści audio z całe­go świa­ta były dostęp­ne dla użyt­kow­ni­ków Spo­ti­fy. Z tym wią­że się wiel­ka odpo­wie­dzial­ność za zrów­no­wa­że­nie zarów­no bez­pie­czeń­stwa dla słu­cha­czy, jak i wol­no­ści dla twór­ców. Mamy szcze­gó­ło­we zasa­dy doty­czą­ce tre­ści i od począt­ku pan­de­mii usu­nę­li­śmy ponad 20 000 odcin­ków pod­ca­stów zwią­za­nych z COVID. Żału­je­my decy­zji Neila o usu­nię­ciu jego muzy­ki ze Spo­ti­fy, ale mamy nadzie­ję, że wkrót­ce powi­ta­my go z powro­tem” – stwier­dził w oświad­cze­niu rzecz­nik Spotify.

W swo­im liście, któ­ry Young oskar­żył  Spo­ti­fy, że zezwa­la na roz­po­wszech­nia­nie „fał­szy­wych infor­ma­cji o szcze­pion­kach”. Young zapro­po­no­wał ulti­ma­tum: „Mogą mieć Roga­na lub Youn­ga. Nie jed­no i drugie.

Reklama

Spo­ti­fy wybrał Rogana.