Par­tie  z dzie­się­ciu państw człon­kow­skich UE połą­czy­ły siły na sobot­nim szczy­cie w Madry­cie, obie­cu­jąc bro­nić naro­do­wej suwe­ren­no­ści swo­ich kra­jów ata­ko­wa­nej przez fede­ra­li­stycz­ne zaku­sy Brukseli.

Ich przed­sta­wi­cie­le, w tym pre­mier Węgier Vic­tor Orban, pre­mier Pol­ski Mate­usz Mora­wiec­ki i lider Natio­nal Ral­ly Mari­ne Le Pen, pod­pi­sa­li w Madry­cie wspól­ne poro­zu­mie­nie, potwier­dza­ją­ce  zobo­wią­za­nie do wza­jem­nej pomo­cy w ochro­nie suwe­ren­ność naro­dów Europy.

Pod­pi­sa­nie  doku­men­tu jest odpo­wie­dzią na rosną­ce zagro­że­nie  ze stro­ny sił, któ­re dążą do prze­kształ­ce­nia Unii [Euro­pej­skiej] w zide­olo­gi­zo­wa­ne fede­ra­li­stycz­ne superpaństwo.

reklama

Uczest­ni­cy hisz­pań­skie­go szczy­tu, któ­re­go gospo­da­rzem był lider Vox San­tia­go Aba­scal, powie­dzie­li, że dzia­ła­nia Bruk­se­li są szko­dli­we dla euro­pej­skiej demo­kra­cji i mogą ozna­czać upa­dek Europy.

W doku­men­cie zaty­tu­ło­wa­nym „pod­sta­wa wspól­nej pra­cy kul­tu­ral­nej i poli­tycz­nej, przy posza­no­wa­niu roli obec­nych grup poli­tycz­nych”, dzie­sięć par­tii pod­kre­śli­ło swo­je oba­wy doty­czą­ce narzu­ca­nia ide­olo­gii przez Bruk­se­lę, dzia­ła­nia, któ­rym bra­ku­je  demo­kra­tycz­nej legitymacji.

Doku­ment wska­zu­je na poli­tycz­nie moty­wo­wa­ne ata­ki UE na Pol­skę i Węgry w kwe­stii nie­le­gal­nej imi­gra­cji oraz ide­olo­gii  LGBT jako przy­kład prze­kra­cza­nia jurys­dyk­cji UE.

Dele­ga­ci zobo­wią­za­li się rów­nież do pro­wa­dze­nia kam­pa­nii zachę­ca­ją­cej insty­tu­cje euro­pej­skie do ochro­ny toż­sa­mo­ści kon­sty­tu­cyj­nej państw członkowskich.

 

Oprócz suwe­ren­no­ści naro­do­wej głów­nym tema­tem był kry­zys demo­gra­ficz­ny Euro­py i nie­le­gal­na imi­gra­cja. Uczest­ni­cy  potę­pi­li poli­ty­kę imi­gra­cyj­ną pro­mo­wa­ną przez Bruk­se­lę któ­ra, jak stwier­dzi­li, ma kata­stro­fal­ne skut­ki w Euro­pie. Dodat­ko­wo zgo­dzi­li się pro­wa­dzić kam­pa­nię na rzecz powro­tu wszyst­kich nie­le­gal­nych imi­gran­tów w UE do kra­jów pochodzenia.

Doma­ga­no się refor­my euro­pej­skie­go sys­te­mu azy­lo­we­go suge­ru­jąc, że nie­le­gal­ni migran­ci powin­ni pozo­stać  w kra­ju, w któ­rym  zgła­sza­ją wnio­sek azy­lo­wy  i być upo­waż­nie­ni do poru­sza­nia się po euro­pej­skim „wspól­nym obsza­rze ” dopie­ro po zatwier­dze­niu tego wniosku.

Uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji zobo­wią­za­li się rów­nież do połą­cze­nia sił i lep­szej koor­dy­na­cji pod­czas gło­so­wa­nia nad kon­kret­ny­mi kwe­stia­mi w Par­la­men­cie Euro­pej­skim, aby zapew­nić im więk­szą szan­sę prze­ciw­sta­wie­nia się  zagro­że­niu euro­pej­skim federalizmem.