Mini­ster trans­por­tu Omar Algha­bra mówi, że nie moż­na igno­ro­wać “nie­na­wist­nych sym­bo­li” jakie poja­wia­ją się na zdję­ciach z wie­cu kon­wo­ju cię­ża­ró­wek prze­ciw­ko naka­zom szcze­pień i restryk­cjom COVID-19,

W wywia­dzie dla tele­wi­zji CTV Question Period, nada­wa­nej w nie­dzie­lę, Algha­bra pod­kre­ślał, że cho­ciaż nie wszy­scy na wie­cu wyra­ża­li nie­na­wist­ne lub rasi­stow­skie poglą­dy, ci, któ­rzy to zro­bi­li – na przy­kład nio­sąc fla­gę Kon­fe­de­ra­cji lub trzy­ma­jąc zna­ki ze swa­sty­ka­mi – muszą zostać potępieni.

“Kana­dyj­czy­cy sami prze­ko­na­li się, że nie­któ­re gło­sy są napraw­dę nie­po­ko­ją­ce i nie do zaak­cep­to­wa­nia” – powiedział.

 

Na pyta­nie pro­wa­dzą­cej potwier­dził, że trwa­ją pra­ce nad obo­wiąz­kiem szcze­pień dla truc­ke­rów prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­ce prowincji

Poli­cja powie­dzia­ła, że ​​pod­czas gdy w sobo­tę sta­nę­li w obli­czu wie­lu „sytu­acji wyso­kie­go ryzy­ka”, te oko­licz­no­ści zosta­ły „zała­go­dzo­ne” bez żad­nych aresztowań.

Algha­bra powie­dział, że cho­ciaż rolą jego rzą­du jest wysłu­cha­nie wszyst­kich per­spek­tyw, obo­wią­zek szcze­pień dla kie­row­ców dla cię­ża­ró­wek ma na celu ochro­nę „zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa Kana­dyj­czy­ków… gospo­dar­ki… kie­row­ców cię­ża­ró­wek… i wszyst­kich tych pra­cow­ni­ków, któ­rzy pra­cu­ją w naszych łań­cu­chach dostaw”.

za cbc, ctv