Wyda­je się, że pre­mier Doug Ford doko­nał nagłe­go zwro­tu w kwe­stii   blo­kad COVID-19, a przy­wód­cy opo­zy­cji z Queen’s Park wyda­ją się z tym zgadzać.

W pisem­nym oświad­cze­niu wyda­nym w ponie­dzia­łek Ford stwier­dza, że „wszy­scy miesz­kań­cy Onta­rio są zjed­no­cze­ni w swo­im pra­gnie­niu powstrzy­ma­nia tej pan­de­mii i powro­tu do życia, któ­re zna­li­śmy przed COVID-19”.

Podob­na zmia­na tonu nastą­pi­ła w pią­tek, kie­dy Pre­mier powie­dział na falach lokal­nej sta­cji radio­wej w Peter­bo­ro­ugh w Onta­rio: „Musi­my nauczyć się z tym żyć i przy­wró­cić nor­mal­ne życie”.

reklama

Ostat­nie komen­ta­rze For­da są zgod­ne z naczel­nym leka­rzem sta­nu Onta­rio, dr Kie­ra­nem Moore, któ­ry w zeszły czwar­tek powie­dział, że nad­szedł czas, aby „nauczyć się żyć z COVID-19”.

Czo­ło­wy lekarz Onta­rio uznał szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 i nowe leki prze­ciw­wi­ru­so­we jako głów­ne powo­dy, dla któ­rych pro­win­cja musi zmie­nić swój spo­sób myślenia.

W ponie­dzia­łek zelża­ły ogra­ni­cze­nia wyni­ka­ją­ce z ostat­nie­go lock­dow­nu a restau­ra­cje, siłow­nie i teatry w Onta­rio ponow­nie otwo­rzy­ły drzwi, choć nadal obo­wią­zu­ją ogra­ni­cze­nia licz­by gości oraz nakaz oka­zy­wa­nia pasz­por­tów szczepionkowych.

„Dzi­siaj Onta­rio zaczy­na łago­dzić nie­któ­re środ­ki zdro­wia publicz­ne­go, co jest pierw­szym kro­kiem do powro­tu do nor­my” – czy­ta­my w oświad­cze­niu Forda