Pre­mier Kana­dy Justin Tru­de­au, któ­ry mimo przy­ję­cia trzech dawek szcze­pion­ki prze­by­wa w izo­la­cji ze wzglę­du na pozy­tyw­ny test covid i przy­pad­ki pozy­tyw­nych testów w naj­bliż­szej rodzi­nie powie­dział w ponie­dzia­łek, że Kana­dyj­czy­cy są „zszo­ko­wa­ni” i „znie­sma­cze­ni” “dzia­ła­nia­mi nie­któ­rych pro­te­stu­ją­cych” w Otta­wie, gdzie od ubie­głe­go tygo­dnia prze­by­wa­ją tysią­ce truc­ke­rów i ich rodzin doma­ga­jąc się prze­wró­ce­nia swo­bód oby­wa­tel­skich i wolności.

Wska­zu­jąc na “obec­ność swa­styk i flag kon­fe­de­ra­cji” w pro­te­ście, “zbez­czesz­cze­nie Gro­bu Nie­zna­ne­go Żoł­nie­rza i akty chu­li­gań­stwa w miej­sco­wym schro­ni­sku dla bez­dom­nych” , Tru­de­au powie­dział, że jego rząd „nie ustą­pi przed tymi, któ­rzy anga­żu­ją się w akty wan­da­li­zmu lub hań­bią pamięć naszych weteranów.”

Orga­ni­za­to­rzy pro­te­stu poin­for­mo­wa­li tym­cza­sem, że chcą zmu­sić rząd do uchy­le­nia obo­wią­zu­ją­cych naka­zów szczepień.

Zapy­ta­ny, czy spo­tkał­by się z nie­któ­ry­mi pro­te­stu­ją­cy­mi, Tru­de­au powie­dział, że nie jest zain­te­re­so­wa­ny zna­le­zie­niem się „w pobli­żu pro­te­stów, któ­re wyra­ża­ją nie­na­wist­ną reto­ry­kę i prze­moc wobec współ­o­by­wa­te­li”.  „Kana­dyj­czy­cy w domu obser­wu­ją z obrzy­dze­niem i nie­do­wie­rza­niem takie zacho­wa­nie, zasta­na­wia­jąc się, jak mogło do tego dojść w sto­li­cy nasze­go kraju”.

Tru­de­au powie­dział, że cho­ciaż Kana­dyj­czy­cy mają pra­wo do pro­te­stów, nikt nie ma pra­wa „wyko­rzy­sty­wać, zastra­szać i nękać… współ­o­by­wa­te­li”. Obie­cał kon­ty­nu­ować dzia­ła­nia zwią­za­ne z pan­de­mią pomi­mo „zastra­sza­nia” ze stro­ny nie­któ­rych człon­ków konwoju.

Dodał, że nie­któ­rzy poli­ty­cy „wyko­rzy­stu­ją oba­wy ludzi” w spo­sób, któ­ry może pro­wa­dzić do „groź­nych kon­se­kwen­cji” dla kra­ju, zaś kon­wój nie repre­zen­tu­je więk­szo­ści kie­row­ców cię­ża­ró­wek, z któ­rych 90 pro­cent jest już zaszczepionych.

„W cią­gu ostat­nich wie­lu, wie­lu mie­się­cy widzie­li­śmy, jak kon­ser­wa­tyw­ni poli­ty­cy powie­la­ją dez­in­for­ma­cję na temat szcze­pio­nek, zachę­ca­jąc do teo­rii spi­sko­wych w Inter­ne­cie” – stwier­dził Trudeau.

za CBC