Chris Bar­ber, jeden z organizator[w Fre­edom Convoy, został   w pią­tek wie­czo­rem zwol­nio­ny za kau­cją przez sędzie­go Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści w Onta­rio pod warun­kiem, że opu­ści mia­sto Otta­wa w cią­gu 24 godzin od zwolnienia.

Bar­be­ro­wi posta­wio­no czte­ry zarzuty.

W pią­tek poli­cja pod­ję­ła maso­wą akcję , aby usu­nąć pro­te­stu­ją­cych z uli­cy Wel­ling­ton przed Par­la­men­tem. Póź­nym piąt­ko­wym wie­czo­rem poli­cja aresz­to­wa­ła oko­ło 100 osób w związ­ku z protestem.

Sędzia Julie Bour­ge­ois zezwo­li­ła na zwol­nie­nie Bar­be­ra z kau­cją i jego żoną porę­czy­ła za męża . Wyjeż­dża­jąc z pro­win­cji raz dzien­nie musi infor­mo­wać poli­cję o swo­jej lokalizacji.

Warun­ki zwol­nie­nia za kau­cją  sta­no­wią rów­nież, że nie może on wspie­rać kon­wo­ju wol­no­ści w żaden spo­sób, w tym ustnie.

Bar­ber nie może rów­nież kon­tak­to­wać się z inny­mi organizatorami

Inna orga­ni­za­tor­ka Tama­ra Lich mia­ła rów­nież poja­wić się w sądzie w pią­tek, ale jej roz­pra­wa zosta­ła prze­ło­żo­na na sobo­tę na 9:30