fot twitter Maria Oakes

Snaj­pe­rzy na dachach, poli­cja wycią­ga ludzi z pojaz­dów. Spe­cjal­ne jed­nost­ki para­mi­li­tar­ne mie­rzą do aresz­to­wa­nych z bro­ni długiej.