Ple­ase sha­re to Polish news

So latest direc­tly from truc­ker at war museum:

–fore­ign con­tract army that doesn’t spe­ak English, no names, no identification.

Seems cle­ar all of Cana­dian mili­ta­ry and poli­ce did not want to touch this so PM con­trac­ted fore­ign for­ce which we are told use hard core Isra­eli tactics.
They are only in the War

Cle­ar­ly con­tract army

Two inde­pen­dent jour­na­li­sts arrested.


Udo­stęp­nij do new­sów po pol­sku A więc naj­śwież­sze infor­ma­cje pro­sto od truc­ke­ra obok Muzeum Woj­ny: –zagra­nicz­na armia kon­trak­to­wa, któ­ra nie mówi po angiel­sku, bez nazwisk, bez iden­ty­fi­ka­cji. Wyda­je się jasne, że całe kana­dyj­skie woj­sko i poli­cja nie chcia­ły tego doty­kać, więc pre­mier zakon­trak­to­wał zagra­nicz­ne siły, o któ­rych mówi się, że uży­wa­ją twar­dej tak­ty­ki izra­el­skiej. Jak na woj­nie. Wyraź­nie najemnicy.

Aresz­to­wa­no dwo­je nie­za­leż­nych dziennikarzy