22 lute­go br. (we wto­rek) w godz. 12.00–15.00 odbę­dzie się zgro­ma­dze­nie publicz­ne w pobli­żu Insty­tu­tu Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie (ul. Ingar­de­na 6), orga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Pro-pra­wo do życia.

Jest ono reak­cją na hanieb­ny wpis w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, któ­re­go auto­rem jest Rzecz­nik Pra­so­wy tego Insty­tu­tu – pan Samu­el Nowak, któ­ry stwier­dził, że „Płód nie jest czło­wie­kiem, więc who cares? Mogą nawet robić z pło­dów farsz do pie­roż­ków, co za róż­ni­ca?”. Ta wypo­wiedź świad­czy o pod­sta­wo­wych bra­kach w wie­dzy bio­lo­gicz­nej Samu­ela Nowa­ka i o pogar­dzie dla ludzi, któ­rzy sami nie mogą się obronić.

W załącz­ni­ku prze­sy­ła­my komu­ni­kat dot. wydarzenia.

reklama

Jan Both, Fun­da­cja Pro-Pra­wo do życia

Sza­now­ni Państwo,
jutro, tj. dnia 22 lute­go br. (we wto­rek) w godz. od 12.00–15.00 odbę­dzie się zgro­ma­dze­nie publicz­ne w pobli­żu Insty­tu­tu Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie (ul. Ingar­de­na 6), orga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Pro-pra­wo do życia.
Jest ono reak­cją na hanieb­ny wpis w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, któ­re­go auto­rem jest Rzecz­nik Pra­so­wy tego Insty­tu­tu – pan Samu­el Nowak, któ­ry skon­sta­to­wał, że „Płód nie jest czło­wie­kiem, wiec who cares? Mogą nawet robić z pło­dów farsz do pie­roż­ków, co za róż­ni­ca?”. Ta wypo­wiedź świad­czy o pod­sta­wo­wych bra­kach w wie­dzy bio­lo­gicz­nej Samu­ela Nowa­ka i o pogar­dzie dla ludzi, któ­rzy sami nie mogą się obronić.
Wypo­wiedź ta przy­po­mi­na cza­sy, kie­dy pod­ludź­mi byli ci, któ­rzy nie nale­że­li do „czy­stej rasy aryj­skiej”, dziś pod­ludź­mi są dzie­ci poczę­te — maso­wo uśmier­ca­ne, czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ne do pseu­do­nau­ko­wych eks­pe­ry­men­tów, testo­wa­nia i wytwa­rza­nia róż­nych produktów.
Wypo­wiedź Samu­ela Nowa­ka kom­pro­mi­tu­je nie tyl­ko jego, ale rów­nież insty­tu­cję, któ­ra go zatrud­nia. Tacy ludzie nisz­czą mora­le stu­den­tów, któ­rych powin­ni wycho­wy­wać. Zachę­ca­my do pod­pi­sy­wa­nia pety­cji z żąda­niem odwo­ła­nia p. Nowa­ka ze sta­no­wi­ska, któ­ra znaj­du­je się pod tym linkiem:
https://petycjaonline.pl/odwolac-rzecznika-uj-za-haniebne-slowa/?fbclid=IwAR3he3g6PX1WBM47e2SdxG9kV9dz5jSgJ2n_tVTR_4QR4ejbUhyO2uhMCiI
Zapra­sza­my Pań­stwa do udzia­łu w tym wydarzeniu.
Z wyra­za­mi szacunku