Dyrek­tor nauko­wy Ontario’s Scien­ce Advi­so­ry Table – rady dora­dza­ją­cej rzą­do­wi pro­win­cji w cza­sie pan­de­mii, dr. Peter Jüni, rezy­gnu­je ze sta­no­wi­ska. Jüni jest epi­de­mio­lo­giem i przy­jął ofer­tę Uni­wer­sy­te­tu Oxford w Anglii. Nową pra­cę nauko­wą ma zacząć 1 lipca.

Dyrek­to­rem nauko­wym onta­ryj­skiej rady był od momen­tu jej utwo­rze­nia, czy­li od lip­ca 2020 roku. Mówi, że w okre­sie przej­ścio­wym dalej będzie współ­pra­co­wał z radą, ale powo­li zacznie się wycofywać.

Uro­dzo­ny w Szwaj­ca­rii Jüni mówi, że przy­ję­cie posa­dy w Oks­for­dzie jest logicz­nym kolej­nym kro­kiem na jego ścież­ce zawo­do­wej, ale przy­zna­je, że nie będzie mu łatwo wyje­chać. Z dru­giej stro­ny teraz zale­ży mu na tym, by być bli­sko rodzi­ny, a ma dwo­je doro­słych dzie­ci w Szwaj­ca­rii. Jest jed­nak wdzięcz­ny za moż­li­wość spę­dze­nia sied­miu lat w Toronto.

Obec­nie Jüni jest zatrud­nio­ny w St. Michael’s Hospi­tal jako dyrek­tor Applied Health Rese­arch Centre.

W cza­sie pan­de­mii Jüni czę­sto poja­wiał się w mediach, gdzie komen­to­wał roz­wój pan­de­mii i tłu­ma­czył dzia­ła­nia i stra­te­gię rzą­du pro­win­cji. Nie zawsze jed­nak zga­dzał się z decy­zja­mi For­da i jego eki­py, np. gdy wio­sną ubie­głe­go roku zamknię­to pla­ce zabaw i inne obiek­ty rekre­acyj­ne. Jüni nagła­śniał też potrze­bę wpro­wa­dze­nia płat­nych dni cho­ro­bo­wych, zanim jesz­cze pro­win­cja zgo­dzi­ła się w zeszłym roku na trzy takie dni na każ­de­go pracownika.