Trzy czwar­te męż­czyzn oraz ponad jed­na trze­cia kobiet dekla­ru­je goto­wość do wzię­cia udzia­łu w zbroj­nej obro­nie kra­ju – wyni­ka z son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go w Fin­lan­dii po roz­po­czę­ciu rosyj­skiej agre­sji na Ukrainę.

Wyso­ki odse­tek kobiet goto­wych bro­nić ojczy­zny może łączyć się z sze­ro­ko roz­po­wszech­nia­ny­mi w mediach spo­łecz­no­ścio­wych zdję­cia­mi czy fil­ma­mi, poka­zu­ją­cy­mi dzia­ła­nia obron­ne kobiet na Ukra­inie – poda­no w opu­bli­ko­wa­nym we wto­rek opi­sie bada­nia, prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Forum Biz­ne­so­wo Poli­tycz­ne­go (Eva).

Jedy­nie 8 pro­cent ankie­to­wa­nych odma­wia udzia­łu w dzia­ła­niach obronnych.

reklama

Z son­da­żu wyni­ka rów­nież, że choć – jak pod­kre­ślo­no – „Fin­lan­dii nie gro­zi bez­po­śred­nie zagro­że­nie mili­tar­ne”, to ata­ku woj­sko­we­go oba­wia się ponad 40 pro­cent oby­wa­te­li (w poprzed­nim bada­niu prze­pro­wa­dzo­nym dwa lata temu na począt­ku pan­de­mii, mili­tar­ne­go ata­ku oba­wia­ło się jedy­nie kil­ka pro­cent Finów).

Jesz­cze wię­cej, oko­ło 70 – 75 proc. bada­nych, oba­wia się ata­ków hybry­do­wych bądź cybernetycznych.

W 5,5‑milionowej Fin­lan­dii obo­wią­zu­je powszech­ny pobór do woj­ska. Co roku do służ­by przy­stę­pu­je oko­ło 21 tys. osób (w tym śred­nio ok. tysiąc kobiet). Fiń­skie Siły Zbroj­ne na wypa­dek woj­ny mogą liczyć 280 tysię­cy żoł­nie­rzy, nato­miast w rezer­wie pozo­sta­je ok. 870 tys. osób. Kobie­ty mogą zgło­sić się do armii dobro­wol­nie, a w tym roku wio­sną poda­nie zło­ży­ła rekor­do­wa licz­ba, bli­sko 1 600 kobiet, co jest dru­gim naj­wyż­szym wskaź­ni­kiem w historii.

Z mię­dzy­na­ro­do­wych badań porów­naw­czych wyni­ka, że na tle innych państw popar­cie dla dzia­łań obron­nych jest w Fin­lan­dii bar­dzo sil­ne – kraj pla­su­je się w nich na pierw­szym miej­scu wśród kra­jów zachodnich.

pap