Izba regu­la­cyj­na   leka­rzy w Onta­rio tym­cza­so­wo zawie­si­ła licen­cję dok­to­ra Patric­ka Phil­lip­sa, leka­rza rodzin­ne­go, któ­ry jest zna­ny z wypo­wia­da­nia się prze­ciw­ko naka­zom i ogra­ni­cze­niom zwią­za­nym z COVID-19 .

Col­le­ge of Phy­si­cians and Sur­ge­ons of Onta­rio (CPSO) wcze­śniej skie­ro­wa­ła spra­wę Phil­lip­sa do try­bu­na­łu dys­cy­pli­nar­ne­go leka­rzy i chi­rur­gów, twier­dząc, że „zaan­ga­żo­wał się w hanieb­ne, nie­ho­no­ro­we lub nie­pro­fe­sjo­nal­ne zacho­wa­nie” w związ­ku z jego wypo­wie­dzia­mi w kwe­stiach zwią­za­nych z pan­de­mią COVID-19 , w tym posta­mi w mediach spo­łecz­no­ścio­wych i na innych plat­for­mach cyfrowych.

CPSO  twier­dził, że mię­dzy sierp­niem 2020 r. a wrze­śniem 2021 r. Phil­lips opu­bli­ko­wał infor­ma­cje w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, któ­re zawie­ra­ły „mylą­ce, nie­pra­wi­dło­we lub zapal­ne oświad­cze­nia doty­czą­ce szcze­pień, lecze­nia i środ­ków zdro­wia publicz­ne­go w związ­ku z COVID-19. ”

REKLAMA

w tym

Nie­wła­ści­we zgła­sza­nie zda­rzeń nie­po­żą­da­nych po szczepieniu;
Nie­wła­ści­we postę­po­wa­nie z pacjentami/innymi oso­ba­mi w związ­ku ze szcze­pion­ka­mi prze­ciw COVID-19 oraz w związ­ku z lecze­niem i pro­fi­lak­ty­ką COVID-19, w tym nie­od­po­wied­nie prze­pi­sy­wa­nie leków; Nie­wła­ści­we udzie­la­nie zwol­nień lekar­skich w związ­ku z COVID-19;
Nie­wła­ści­wa komu­ni­ka­cja z pacjentami/innymi oso­ba­mi w związ­ku ze szcze­pion­ka­mi, lecze­niem i pro­fi­lak­ty­ką COVID-19;
Nie­pro­fe­sjo­nal­ne zacho­wa­nie i komu­ni­ka­cja w miej­scu pra­cy w szpi­ta­lu, w tym nie­prze­strze­ga­nie pro­to­ko­łów szpitalnych.
We wrze­śniu 2021 r. CPSO nało­ży­ła rów­nież tym­cza­so­we ogra­ni­cze­nia na Phil­lip­sa, mówiąc, że odmó­wił współ­pra­cy w docho­dze­niu w spra­wie jego rze­ko­me­go roz­po­wszech­nia­nia dez­in­for­ma­cji, jed­no­cze­śnie zabra­nia­jąc mu prze­pi­sy­wa­nia iver­mek­ty­ny – środ­ka prze­ciw­pa­so­żyt­ni­cze­go, któ­re­go zda­niem Health Cana­da nie nale­ży sto­so­wać w lecze­niu COVID-19 — a tak­że flu­wok­sa­mi­na i ator­wa­sta­ty­na, w związ­ku z wirusem.

CPSO zawie­si­ło licen­cję Phil­li­pa z dniem 3 maja.

Phil­lips w reak­cji na zawie­sze­nie powie­dział, że pozo­sta­je wdzięcz­ny za to, że słu­żył swo­jej spo­łecz­no­ści i „znaj­dzie spo­sób, aby słu­żyć innym”.