Komi­sja Ety­ki Izby Gmin twier­dzi, że rząd fede­ral­ny musi poin­for­mo­wać Kana­dyj­czy­ków, czy śle­dzi dane o ich ruchach, i pozwo­lić im się wyklu­czyć z tej procedury.

To tyl­ko nie­któ­re z zale­ceń wyda­nych przez komi­sję ety­ki , któ­ra zaczę­ła zaj­mo­wać się tą kwe­stią w stycz­niu po publicz­nym obu­rze­niu na temat taj­ne­go gro­ma­dze­nia danych od dostaw­ców tele­fo­nii komór­ko­wej przez fede­ral­ną agen­cję zdro­wia  pod­czas pan­de­mii COVID-19.

Kana­dyj­ska Agen­cja Zdro­wia Publicz­ne­go wyko­rzy­sta­ła dane z wież komór­ko­wych do śle­dze­nia 33 milio­nów urzą­dzeń mobil­nych jako spo­sób na oce­nę „wzor­ców mobil­no­ści popu­la­cji” pod­czas pan­de­mii i ogło­si­ła w grud­niu prze­targ na dal­sze śle­dze­nie danych o loka­li­za­cji do 31 maja 2023 r.

reklama

Komi­sja doda­ła, że rząd powi­nien powia­da­miać ludzi o tych pro­gra­mach „w spo­sób, któ­ry jasno okre­śla cha­rak­ter i cel gro­ma­dze­nia tych danych”.

Wzy­wa rów­nież do zmian w prze­pi­sach doty­czą­cych pry­wat­no­ści, tak aby infor­ma­cje pozba­wio­ne ele­men­tów umoż­li­wia­ją­cych iden­ty­fi­ka­cję i dane zbior­cze były trak­to­wa­ne jako dane oso­bo­we, pod­le­ga­ją­ce ochro­nie prywatności.