Pol­ska Para­da w Toron­to 8 05 2022

W ramach obcho­dów Polish Heri­ta­ge Month w Onta­rio, z oka­zji 231 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja w nie­dzie­lę, 8 maja 2022 r. uli­ca­mi Toron­to prze­szła pol­ska para­da. Wyda­rze­nie roz­po­czę­ło się od wcią­gnię­cia fla­gi Pol­ski na maszt przed Toron­to City Hall na Nathan Phi­lip Square.
Celem Para­dy jest pro­pa­go­wa­nie pol­skiej histo­rii, kul­tu­ry oraz tra­dy­cji. Para­da będzie dosko­na­łą oka­zją do poka­za­nia się w śro­do­wi­sku kanadyjskim.
Pogo­da dopi­sa­ła, przy­by­ły z Pol­ski były mini­ster w gabi­ne­cie Pre­zy­den­ta RP Adam Kwiat­kow­ski odczy­tał list od gło­wy pol­skie­go pań­stwa. Przy­by­li przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji polo­nij­nych oraz pol­skie­go kor­pu­su dyplo­ma­tycz­ne­go. Przed­sta­wia­my roz­mo­wy z uczest­ni­ka­mi wydarzenia.