Jak zacho­wać opty­mizm jak się nie bać?

NIe­dziel­na audy­cja Two­je Radio z Hamil­ton — Fragmenty
Roz­ma­wia­ją Jolan­ta Ostrow­ska, Jan Wichrow­ski Andrzej Kumor

Jak zacho­wać opty­mizm w dzi­siej­szych czasach