Za trzy mie­sią­ce piel­grzym­ka do Midland

W ponie­dzia­łek 9 maja wie­czo­rem w koście­le św. Euge­niu­sza de Maze­nod odpra­wio­na zosta­ła Msza św. w inten­cji spon­so­rów tego­rocz­nej piel­grzym­ki pie­szej do Sank­tu­arium Męczen­ni­ków Kana­dyj­skich w Midland. Przy oka­zji roz­ma­wia­my z orga­ni­za­to­ra­mi 40 już piel­grzym­ki; for­ma­cyj­nej dro­gi, któ­rą prze­szły tysią­ce miesz­ka­ją­cych w Kana­dzie Polaków.