Jeden z naj­więk­szych kana­dyj­skich szpi­ta­li dzie­cię­cych zgło­sił sie­dem przy­pad­ków ostre­go zapa­le­nia wątro­by ziden­ty­fi­ko­wa­nych w ostat­nich mie­sią­cach, któ­re mogą być czę­ścią nie­wy­ja­śnio­nej epi­de­mii doty­ka­ją­cej mło­dzież w wie­lu kra­jach, dowie­dzia­ła się CBC News.

Nadal nie jest jasne, ile przy­pad­ków zgło­szo­no w Kana­dzie ani czy któ­ry­kol­wiek z przy­pad­ków bada­nych w Hospi­tal for Sick Chil­dren w Toron­to – zna­ny rów­nież jako Sick­Kids – jest powią­za­ny z tajem­ni­czy­mi przy­pad­ka­mi poważ­nej cho­ro­by wątro­by wśród dzie­ci w Wiel­kiej Bry­ta­nii. USA, Izra­elu i gdzie indziej.

Rzecz­nik Sick­Kids podał  że  sie­dem przy­pad­ków speł­nia  „defi­ni­cję praw­do­po­dob­ne­go przy­pad­ku”  Public Health Ontario.

Reklama

Przy­pad­ki te zosta­ły ziden­ty­fi­ko­wa­ne mię­dzy 1 paź­dzier­ni­ka 2021 a 30 kwiet­nia 2022.

 

Kana­dyj­ska Agen­cja Zdro­wia Publicz­ne­go nie poda­ła jesz­cze szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat licz­by przy­pad­ków bada­nych w całej Kana­dzie w celu usta­le­nia, czy są one zwią­za­ne z nie­wy­ja­śnio­ny­mi przy­pad­ka­mi zapa­le­nia wątro­by w innych miejscach.

Jed­nak inne kra­je nagła­śnia­ją coraz więk­szą licz­bę poten­cjal­nie powią­za­nych przy­pad­ków, a na całym świe­cie toczą się set­ki docho­dzeń w celu usta­le­nia pier­wot­nej przy­czy­ny nie­wy­ja­śnio­nych pro­ble­mów z wątro­bą wśród młodzieży.

 

Zapa­le­nie wątro­by  wystę­pu­je rzad­ko wśród dzie­ci. Jest  zwy­kle spo­wo­do­wa­ne przez rodzi­nę wiru­sów, ale może rów­nież wywo­łać spo­ży­wa­nie alko­ho­lu, nara­że­nie na tok­sy­ny lub inne patogeny.

Przy­pad­ki ziden­ty­fi­ko­wa­ne przez urzęd­ni­ków służ­by zdro­wia na całym świe­cie w ostat­nich mie­sią­cach nie wyda­ją się mieć żad­nej z tych zwy­kłych przyczyn.

Zamiast tego naukow­cy bada­ją inne teo­rie, w tym powią­za­nia z infek­cja­mi ade­no­wi­ru­sem lub SARS-COV‑2, wiru­sem odpo­wie­dzial­nym za COVID-19.

W Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie od począt­ku roku odno­to­wa­no co naj­mniej 163 przy­pad­ki ostre­go, nie­wy­ja­śnio­ne­go zapa­le­nia wątro­by u mło­dzie­ży poni­żej 16 roku życia – w tym 11 przy­pad­ków wyma­ga­ją­cych prze­szcze­pu wątro­by – urzęd­ni­cy twier­dzą, że wio­dą­ca hipo­te­za pozo­sta­je sku­pio­na na adenowirusie.

„Jed­nak nadal bada­my poten­cjal­ną rolę SARS-CoV‑2 i pra­cu­je­my nad wyklu­cze­niem jakie­go­kol­wiek skład­ni­ka tok­sy­ko­lo­gicz­ne­go” – poin­for­mo­wa­ła bry­tyj­ska Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa Zdro­wia (UKHSA) w notat­ce infor­ma­cyj­nej opu­bli­ko­wa­nej w piątek.

Ade­no­wi­ru­sy — do rodzi­na powszech­nych wiru­sów, któ­re zazwy­czaj wywo­łu­ją łagod­ne cho­ro­by przy­po­mi­na­ją­ce prze­zię­bie­nie lub gry­pę — były naj­czę­ściej wykry­wa­nym pato­ge­nem,  w ponad 70 pro­cen­tach przy­pad­ków w Wiel­kiej Bry­ta­nii poda­ła UKHSA.

SARS-CoV‑2 wykry­to w 18% przy­pad­ków. Trwa­ją rów­nież testy sero­lo­gicz­ne, meto­da pozwa­la­ją­ca okre­ślić, czy ktoś ma prze­ciw­cia­ła z wcze­śniej­szej infekcji.

Leka­rze twier­dzą, że moż­li­we obja­wy zapa­le­nia wątro­by mogą obej­mo­wać żół­tacz­kę – zażół­ce­nie oczu i skó­ry – ciem­ny mocz, bla­dy sto­lec, ból brzu­cha i wymioty.;