Ksią­żę Karol i jego żona Camil­la roz­po­czy­na­ją w tym tygo­dniu trzy­dnio­wą podróż po Kana­dzie, któ­ra sku­pi się na pojed­na­niu z rdzen­ny­mi miesz­kań­ca­mi i zmia­nach kli­ma­tycz­nych – oraz… na nawią­za­niu kon­tak­tu z kana­dyj­ską opi­nią publicz­ną, któ­ra jest coraz bar­dziej scep­tycz­na wobec monarchii.

Ksią­żę Walii i księż­na Korn­wa­lii zatrzy­ma­ją się w St. Joh­n’s, NL, Otta­wie i w   Yel­lowk­ni­fe pod­czas wizy­ty, któ­ra „kła­dzie nacisk na ucze­nie się od lud­no­ści rdzen­nej w Kana­dzie, a tak­że sku­pi się na pra­cy z fir­ma­mi w celu zna­le­zie­nia bar­dziej zrów­no­wa­żo­ne­go spo­so­bu życia z glo­bal­nym ocie­ple­niem” – twier­dzi Cla­ren­ce House,

Tym­cza­sem z badań wyni­ka, że ponad poło­wa Kana­dyj­czy­ków chce nie­za­leż­no­ści od monarchii.

reklama

Wizy­ta, któ­ra roz­pocz­nie się we wto­rek, będzie dla księ­cia Karo­la i pią­tą dla Camil­li dzie­więt­na­stą podró­żą do Kanady.

Jest to rado­sna oka­zja dla kró­lew­skich fanów, uwa­ża  Robert Finch, szef Monar­chi­stycz­nej Ligi Kana­dy, i doda­je, że ​​tra­sa ma uczcić Pla­ty­no­wy Jubi­le­usz Kró­lo­wej – jej 70 lat na tronie.

„Po pro­stu wycho­dzi­my z pan­de­mii, któ­ra odci­snę­ła swo­je pięt­no na nas wszyst­kich, a my jeste­śmy w środ­ku więk­szej nie­pew­no­ści eko­no­micz­nej, geo­po­li­tycz­nej” – powie­dział w wywia­dzie tele­fo­nicz­nym. „Więc miło jest mieć rze­czy, któ­re są swe­go rodza­ju pozy­ty­wa­mi któ­re zbli­ża­ją ludzi”.

 

Patrick Tail­lon, pro­fe­sor pra­wa na Uni­ver­si­te Laval w Quebec City, któ­ry kie­dyś zakwe­stio­no­wał w sądzie pra­wo doty­czą­ce suk­ce­sji bry­tyj­skiej, powie­dział, że wizy­ta ma miej­sce, gdy zarów­no Kana­da, jak i Wiel­ka Bry­ta­nia przy­go­to­wu­ją się do ewen­tu­al­ne­go koro­no­wa­nia Karo­la. Doda­je, że cho­ciaż Kana­dyj­czy­cy kie­dyś postrze­ga­li monar­chię jako część swo­jej toż­sa­mo­ści – któ­ra odróż­nia­ła ich od Ame­ry­ka­nów – obec­nie   tak już nie jest.

Jego zda­niem, choć Kon­sty­tu­cja Kana­dy jest  trud­na do zmie­nie­nia,  zmia­na jest nie­unik­nio­na, prę­dzej czy póź­niej. Dodał, że Quebec, gdzie nastro­je anty­mo­nar­chi­stycz­ne są naj­bar­dziej zacie­kłe, od daw­na jest goto­wy do działania.