Tyson „Fre­edom Geo­r­ge” Bil­lings wyszedł w śro­dę z sądu w Otta­wie na wol­ność wyma­chu­jąc fla­gą Kana­dy przy kako­fo­nii wiwa­tów po tym, jak przy­znał się do dora­dza­nia w celu urzą­dze­nia “pso­ty”, czy­li mischief. Mischief to bar­dzo sze­ro­kie poję­cie praw­ne naj­czę­ściej uży­wa­ne jest w kon­tek­ście demon­stra­cji i doty­czy inge­ren­cji w czy­jeś pra­wa do wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków lub dostę­pu do mie­nia lub narzę­dzi tłu­ma­czy Mar­tin Peters, praw­nik kry­mi­nal­ny z Vancouver.

Bil­lings był jed­nym z oskar­żo­nych w związ­ku z Kon­wo­jem Wol­no­ści i spę­dził 116 dni w aresz­cie. Po przy­zna­niu się do wspo­mnia­ne­go zarzu­tu pro­ku­ra­tu­ra wyco­fa­ła inne , w tym zastra­sza­nie, utrud­nia­nie pra­cy poli­cji,  i nie­prze­strze­ga­nie naka­zu sądowego.

„Nie żału­ję nicze­go. Jestem bojow­ni­kiem o wol­ność” – powie­dział Bil­lings przed budyn­kiem sądu, kil­ka minut po zwol­nie­niu do zgro­ma­dzo­nych zwolenników

reklama

Bil­lings był klu­czo­wą posta­cią w trzy­ty­go­dnio­wej demon­stra­cji prze­ciw­ko ogra­ni­cze­niom COVID-19 i rzą­do­wi liberalnemu.

Bil­lings powie­dział, że „poszedł do wię­zie­nia­ze wzglę­du na dzie­ci”, aby uchy­lić naka­zy doty­czą­ce masek w szkołach.

Bil­lings uczest­ni­czył w roz­pra­wie w czar­nej koszul­ce z napi­sem „Bój się Boga, a nie COVID”.

Jake Cha­di, obroń­ca Bil­lings, powie­dział w sądzie, że jego klient uwa­ża, iż jest „moral­nie uspra­wie­dli­wio­ny”, by zro­bić to, co zro­bił pod­czas pro­te­stu w Ottawie.