Nowe, recen­zo­wa­ne bada­nie suge­ru­je, że natu­ral­na odpor­ność oso­by nie­szcze­pio­nej zapew­nia sil­niej­szą ochro­nę przed ponow­nym zaka­że­niem niż oso­by, któ­re otrzy­ma­ły szcze­pion­kę przed zaka­że­niem – i zapew­nia mniej wię­cej taki sam poziom ochro­ny jak w przy­pad­ku osób  z odpor­no­ścią „hybry­do­wą”.

Bio­rąc pod uwa­gę ponad 5,7 milio­na osób w swo­ich bada­niach, naukow­cy Gold­berg, Yair i in. piszą w The New England Jour­nal of Medi­ci­ne, że:

„… Ochro­na była wyż­sza niż uzy­ska­na po tym samym cza­sie, któ­ry upły­nął od otrzy­ma­nia dru­giej daw­ki szcze­pion­ki wśród wcze­śniej nie­za­ka­żo­nych osób ”.

 

Naukow­cy porów­na­li wskaź­ni­ki infek­cji w trzech gru­pach: (1) wcze­śniej zara­żo­nych, nie­szcze­pio­nych; (2) wcze­śniej zaka­żo­ne, zaszcze­pio­ne i (3) zaszcze­pio­ne oso­by bez wcze­śniej­szej infek­cji. To pozwo­li­ło im „oce­nić poziom ochro­ny zapew­nia­nej przez odpor­ność hybry­do­wą w porów­na­niu z ochro­ną zapew­nia­ną przez odpor­ność natu­ral­ną lub odpor­ność zapew­nia­ną przez szczepienie”.

Wskaź­nik infek­cji dla wyzdro­wia­łej, nie­szcze­pio­nej gru­py – w 4 do 6 mie­się­cy po zaka­że­niu – wyno­si 10,5 na 100 000 i wzra­sta do 30,2 po 12 miesiącach.

Odwrot­nie, wskaź­nik infek­cji w gru­pie nie­za­ka­żo­nej, zaszcze­pio­nej – od 4 do 6 mie­się­cy po szcze­pie­niu – wyno­si 69 na 100 000. To ponad dwa razy wię­cej niż wskaź­nik infek­cji z gru­py 1 w cza­sie o poło­wę krótszym.

Rów­nież gru­pa „odpor­no­ści hybry­do­wej” – czy­li ozdro­wia­li i zaszcze­pie­ni – dała podob­ne wyni­ki jak nie­szcze­pio­na, ozdro­wia­ła gru­pa. Róż­ni­ca jest zni­ko­ma w 4–6 mie­sią­cach i 6–8 mie­sią­cach po zakażeniu.

Inny­mi sło­wy, tak zwa­na „ochro­na hybry­do­wa”, o któ­rej eks­per­ci od mie­się­cy mówi­li, że jest „naj­lep­szą” for­mą ochro­ny, nie róż­ni się niczym od ochro­ny przed natu­ral­ną odpor­no­ścią osób nieszczepionych.

We wszyst­kich trzech kohor­tach stwier­dzo­no słab­ną­cą odporność.

Bada­nie to wery­fi­ku­je inne  w któ­rym stwier­dzo­no, że zarów­no szcze­pion­ki Pfi­zer, jak i Moder­na nie zapew­nia­ją dłu­go­ter­mi­no­wej ochro­ny przed COVID-19, szcze­gól­nie w przy­pad­ku warian­tu Omicron.