Pro­szę brać pod uwa­gę, że klę­ska Zacho­du, przede wszyst­kim Ame­ry­ki, na Ukra­inie będzie czymś poważ­niej­szym niż Wiet­nam, nie mówiąc już o Afga­ni­sta­nie – pod­kre­ślił Jaro­sław Kaczyń­ski w wywia­dzie udzie­lo­nym „Gaze­cie Polskiej”.

Zapy­ta­ny czy będzie woj­na w Pol­sce Kaczyń­ski odparł , że jeste­śmy w star­ciu z Rosją jeste­śmy w pew­nym stop­niu słabsi

Zafik­so­wa­nie się Zacho­du na uni­ka­niu woj­ny spra­wia, że w star­ciu z nie­li­czą­cą się z żad­ny­mi war­to­ścia­mi Rosją jeste­śmy w pew­nym sen­sie słab­si; sprzę­tem i wyszko­le­niem bije­my ją na gło­wę, ale sami w sobie redu­ku­je­my deter­mi­na­cję, by zwyciężyć

 

Dla­te­go m.in waż­ne jest zwal­cza­nie rosyj­skiej agentury

– Rosyj­ska agen­tu­ra to zja­wi­sko, któ­re trze­ba zacząć w koń­cu poważ­nie zwal­czać – pod­kre­ślił  Kaczyń­ski w pro­gra­mie Trze­cim Pol­skie­go Radia  ‑z tego punk­tu widze­nia waż­ne są prze­pi­sy, „któ­re nie­co roz­sze­rza­ją moż­li­wość dzia­ła­nia, zmie­rza­ją­ce­go do tego, żeby róż­ne­go rodza­ju wro­gie siły nie mogły tak łatwo dzia­łać na naszym terytorium”.

Wice­pre­mier został też zapy­ta­ny, czy „w pol­skim par­la­men­cie funk­cjo­nu­ją agen­ci”. Kaczyń­ski odparł, że nie może udzie­lić w tej spra­wie wią­żą­cej odpo­wie­dzi, któ­rą moż­na by udo­wod­nić na pozio­mie pro­ce­so­wym, gdzie potrzeb­ne są bar­dzo moc­ne dowo­dy winy. – Nato­miast moż­na przy­pusz­czać, że tak, ale to jest znacz­nie szer­sze. To jest zja­wi­sko, któ­re dzia­ła w róż­nych miej­scach i być może par­la­ment tutaj jest z tego punk­tu widze­nia miej­scem nie­pierw­szo­rzęd­nym – zazna­czył Kaczyński.

To zja­wi­sko, kon­ty­nu­ował pre­zes PiS, pole­ga na oddzia­ły­wa­niu na życie spo­łecz­ne róż­ny­mi meto­da­mi. – Tak­że for­my tego wpły­wu na posta­wy róż­nych osób są róż­ne, nie­kie­dy bez­po­śred­nie, nie­kie­dy pośred­nie, nie­kie­dy mamy do czy­nie­nia z prze­kup­stwem – powie­dział Kaczyński.

Pre­zes PiS zwró­cił przy tym uwa­gę na olbrzy­mie moż­li­wo­ści wyda­wa­nia pie­nię­dzy przez Rosjan.