„Kana­dyj­ska mini­ster finan­sów Chry­stia Fre­eland w roz­mo­wie pane­lo­wej na forum Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fun­du­szu Walu­to­we­go zasy­gna­li­zo­wa­ła moż­li­wość pod­nie­sie­nia podat­ku węglo­we­go, i to pomi­mo rekor­do­wo wyso­kich kosz­tów życia i cen benzyny.

„Zwięk­szy­li­śmy go w tym roku, nawet w obli­czu wyż­szej infla­cji, a dla mnie to poka­zu­je zna­czą­ce zaangażowanie”

Tym­cza­sem infla­cja okra­da zwy­kłych Kana­dyj­czy­ków z  siły nabyw­czej zaro­bio­ne­go pie­nią­dza, a poda­tek węglo­wy jest dodat­ko­wo celo­wą poli­ty­ką infla­cyj­ną i został zapro­jek­to­wa­ny po to by nośni­ki ener­gii, a przez to i inne towa­ry  były coraz droższe.

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be