Ojciec zabi­tych dzie­ci popeł­nił samobójstwo

Edward Lake, ojciec troj­ga dzie­ci zabi­tych przez pija­ne­go kie­row­cę Mar­co Muz­zo w 2015 roku popeł­nił samobójstwo.

Jego dzie­ci, dzie­wię­cio­let­ni Daniel Nevil­le-Lake, jego pię­cio­let­ni brat Har­ri­son, ich dwu­let­nia sio­stra Mil­ly i 65-let­ni dzia­dek dzie­ci, Gary Nevil­le, zgi­nę­li we wrze­śniu 2015 roku w Vaughan.

Muz­zo  ska­za­ny na 10 lat wię­zie­nia w 2016 roku po przy­zna­niu się do winy za czte­ry przy­pad­ki   jaz­dy powo­du­ją­cej śmierć i dwa przy­pad­ki   powo­du­ją­cej uszko­dze­nie ciała.

Na roz­pra­wie ska­zu­ją­cej Muz­zo, Edward powie­dział w oświad­cze­niu, że cier­piał na myśli samo­bój­cze i inten­syw­ny nie­po­kój od cza­su kata­stro­fy, a stra­ta wpły­nę­ła na jego małżeństwo.

Muz­zo mul­ti­mi­lio­ner i syn zna­ne­go dewe­lo­pe­ra otrzy­mał peł­ne zwol­nie­nie warun­ko­we 9 lute­go 2021 r., pomi­mo  oświad­czeń rodzi­ny Neville-Lake.

Mar­co Muz­zo Sr. zaj­mo­wał 52. miej­scu na liście naj­bo­gat­szych Kana­dyj­czy­ków, z mająt­kiem war­tym 1,7 miliar­da dola­rów. Był jed­nym z trzech naj­więk­szych dewe­lo­pe­rów pod­miej­skich GTA, kie­ru­ją­cych Marel Con­trac­tors w Vau­ghan i Pem­ber­ton Gro­up w Toron­to, zatrud­nia­jąc 3500 osób w bran­ży budowlanej.

Muz­zo senior zmarł w wie­ku 73 lat w 2005 roku, a jego syn Marc zastą­pił go na sta­no­wi­sku sze­fa fir­my. Ojciec Muz­zo Jr., Robert, zmarł w 2004 roku.

Zarów­no Edward, jak i mat­ka dzie­ci Jen­ni­fer Nevil­le-Lake nale­ga­li, aby  nie udzie­lać Muz­zo zwol­nie­nia warun­ko­we­go, mówiąc, że tak napraw­dę nie wziął na sie­bie odpo­wie­dzial­no­ści ani nie oka­zał skruchy.