Pierw­sze miej­sca w kolej­ce do biu­ra pasz­por­to­we­go w Mis­sis­sau­dze były sprze­da­wa­ne w pią­tek po 80 dola­rów  twier­dzi w wypo­wie­dzi dla  Cana­dian Press Jef­fe­rey Mah, któ­ry był świad­kiem, jak gru­pa mło­dych ludzi sprze­da­wa­ła swo­je miej­sca w kolej­ce w Servi­ces Cana­da Cen­tre na Burh­ham­thor­pe Road East.

Mah  widział co naj­mniej czte­ry oso­by sprze­da­ją­ce swo­je miej­sca . Poli­cja z Regio­nu Peel  jest tego świa­do­ma, ale nie jest jasne, czy han­del miej­sca­mi w kolej­ce to coś nielegalnego.

Zła­go­dze­nie ogra­ni­czeń COVID  stwo­rzy­ło bez­pre­ce­den­so­wy popyt na paszporty.

Rząd fede­ral­ny zaczął  publi­ko­wać sza­cun­ko­we cza­sy ocze­ki­wa­nia na obsłu­że­nie w biu­rach pasz­por­to­wych Servi­ce Cana­da, aktu­ali­zu­jąc je trzy razy dziennie.

Pomi­mo tych wysił­ków wie­le osób musia­ło zmie­nić swo­je pla­ny podró­ży z powo­du opóź­nień w skła­da­niu wniosków.