Vic­to­ria zabro­ni od 2025 roku sto­so­wa­nia paliw węglo­wo­do­ro­wych w nowo budo­wa­nych budynkach.
Rad­ni chcą, aby nowe budyn­ki wyko­rzy­sty­wa­ły ener­gię odna­wial­ną, praw­do­po­dob­nie w posta­ci elek­trycz­no­ści, zamiast gazu ziem­ne­go lub innych paliw   do ogrze­wa­nia pomiesz­czeń i pod­grze­wa­nia wody

Pra­wie wszyst­kie nowe budyn­ki w Vic­to­rii w Kolum­bii Bry­tyj­skiej – od domów jed­no­ro­dzin­nych po biu­row­ce i wie­żow­ce miesz­kal­ne – do 2025 r. będą musia­ły mieć „zero emi­sji dwu­tlen­ku węgla” , co ozna­cza, że ​​nie będą mogły być ogrze­wa­ne pali­wa­mi kopal­ny­mi, taki­mi jak gaz ziem­ny, pro­pan lub olej opałowy.

Powo­łu­jąc się na zanie­po­ko­je­nie zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi i zanie­czysz­cze­niem, rada mia­sta   pod­ję­ła decy­zję o przy­spie­sze­niu reduk­cji gazów cie­plar­nia­nych w nowych budyn­kach na pięć lat przed wej­ściem w życie wymo­gów prowincji.

Vic­to­ria jest jed­ną z pierw­szych gmin w pro­win­cji, któ­re w przy­pad­ku budow­nic­twa zde­cy­do­wa­ły się przejść z paliw kopal­nych na ener­gię odna­wial­ną. W przy­pad­ku więk­szo­ści pro­jek­tów będzie to praw­do­po­dob­nie ozna­czać wyko­rzy­sta­nie ener­gii elek­trycz­nej do zasi­la­nia urzą­dzeń do ogrze­wa­nia pomiesz­czeń, pod­grze­wa­nia wody, goto­wa­nia i susze­nia ubrań.

Rady Saanich i Cen­tral Saanich roz­wa­ża­ją podob­ny ruch.

„Budyn­ki odpo­wia­da­ją za pra­wie poło­wę całe­go zanie­czysz­cze­nia gaza­mi cie­plar­nia­ny­mi gene­ro­wa­ne­go w mie­ście” – stwier­dza bur­mistrz Lisa Helps.

„Każ­dy nowy budy­nek prze­trwa ponad 50 lat, więc pod­nie­sie­nie poprzecz­ki teraz ma klu­czo­we zna­cze­nie dla osią­gnię­cia naszych dłu­go­ter­mi­no­wych celów kli­ma­tycz­nych i przy­go­to­wa­nia przy­szłych podat­ni­ków na mniej­sze kosz­ty zwią­za­ne z wal­ką kli­ma­tem w przyszłości”.

Lau­ra Berndt, kie­row­nik ds. dzia­łań na rzecz ener­gii i kli­ma­tu w mie­ście Wik­to­ria, powie­dzia­ła, że ​​wymóg zre­zy­gno­wa­nia z paliw kopal­nych w nowych budyn­kach jest czę­ścią pla­nu reduk­cji gazów cie­plar­nia­nych o 80% i przej­ścia na 100% ener­gii odna­wial­nej do 2050 roku.

Powie­dzia­ła, że ​​śro­dek ten jest jed­nym z czte­rech prio­ry­te­to­wych dzia­łań – obok mobil­no­ści, reduk­cji odpa­dów i dzia­łań komu­nal­nych – w celu zmniej­sze­nia emisji.

Rada Wik­to­rii ogło­si­ła w 2019 roku kry­zys klimatyczny .

 

Raport pra­cow­ni­ków mia­sta stwier­dza, że dys­ku­sje  z bran­żą budow­la­ną i dewe­lo­per­ską wywo­ła­ła kil­ka obaw doty­czą­cych elek­try­fi­ka­cji nowych budyn­ków, w tym dostęp­no­ści odpo­wied­nie­go sprzę­tu i wie­dzy , wzro­stu kosz­tów, wyzwań pro­jek­to­wych i dostę­pu do wystar­cza­ją­cej ilo­ści ener­gii elektrycznej.

Oprócz kwe­stii zwią­za­nych z kosz­ta­mi i dosta­wa­mi ener­gii elek­trycz­nej, poja­wi­ły się rów­nież oba­wy doty­czą­ce restau­ra­cji w nowych budyn­kach, któ­re nie będą w sta­nie goto­wać na gazie ziem­nym, a ludzie nie mogą doko­ny­wać wła­snych wybo­rów doty­czą­cych rodza­ju ener­gii, któ­rą chcą kupować.

Nie­któ­re sta­ny, w tym Tek­sas, sta­ra­ją się zaka­zać wszel­kich praw ogra­ni­cza­ją­cych wyko­rzy­sta­nie gazu ziemnego.

Do tego docho­dzi mie­sza­ny prze­kaz doty­czą­cy zaka­zu gazu ziem­ne­go w sto­li­cy pro­win­cji, któ­ra sta­ra się zostać głów­nym świa­to­wym pro­du­cen­tem i eks­por­te­rem gazu ziemnego.

Prąd elek­trycz­ny rów­nież jest w więk­szo­ści pro­du­ko­wa­ny w elek­trow­niach gazo­wych, co sta­wia pod zna­kiem zapy­ta­nia kwe­stie zero emi­syj­no­ści budyn­ków gdzie jest wykorzystywany.