Do tro­pi­cie­li ruskich onuc oprócz, mediów rzą­do­wych, pro­rzą­do­wych, anty­rzą­do­wych, ame­ry­kań­skich czy żydow­skich w Pol­sce dołą­czy­la… maso­ne­ria. Coś musi być na rze­czy — komen­tu­je Andrzej Kumor