Set­ki ludzi usta­wi­ło się na uli­cach od mię­dzy­na­ro­do­we­go lot­ni­ska Jean Lesa­ge do Rów­nin Abra­ha­ma, mając nadzie­ję ujrzeć papie­ża Fran­cisz­ka, któ­ry przy­był do Quebec City w środę.

To czwar­ty dzień jego wizy­ty w Kana­dzie, któ­rą nazy­wa piel­grzym­ką uzdro­wie­nia, pojed­na­nia i nadziei.

Po spo­tka­niu z guber­na­to­rem Mary Simon i pre­mie­rem Justi­nem Tru­de­au wygło­sił publicz­ne prze­mó­wie­nie w Cyta­de­li, for­te­cy z wido­kiem na rów­ni­ny i rze­kę Świę­te­go Waw­rzyń­ca, któ­ra gra­ni­czy ze sta­rym miastem.

Wyra­ził w nim uczu­cia „głę­bo­kie­go wsty­du i smut­ku”, tak jak to zro­bił dwa dni  wcze­śniej w Maskwa­cis, Alta., i powtó­rzył proś­bę o prze­ba­cze­nie „za krzyw­dę wyrzą­dzo­ną przez tak wie­lu chrze­ści­jan lud­no­ści rdzennej”.

„Myślę przede wszyst­kim o poli­ty­ce asy­mi­la­cji i uwłasz­cze­nia, obej­mu­ją­cej rów­nież sys­tem szkół rezy­den­cyj­nych, któ­re zaszko­dzi­ły wie­lu rodzi­nom tubyl­czym, pod­ko­pu­jąc ich język, kul­tu­rę i świa­to­po­gląd” – powiedział.

„W tym opła­ka­nym sys­te­mie, pro­mo­wa­nym przez ówcze­sne wła­dze rzą­do­we, któ­ry oddzie­lał wie­le dzie­ci od ich rodzin, udział mia­ły róż­ne lokal­ne insty­tu­cje katolickie”.

 
W swo­im prze­mó­wie­niu Papież powie­dział, że lokal­ne wspól­no­ty kato­lic­kie są zaan­ga­żo­wa­ne w pro­mo­wa­nie rdzen­nych kul­tur, zwy­cza­jów, języ­ków i pro­ce­sów edu­ka­cyj­nych „w duchu” Dekla­ra­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych o pra­wach ludów tubyl­czych (UNDRIP).

W swo­ich 94 wezwa­niach do dzia­ła­nia Komi­sja Praw­dy i Pojed­na­nia wezwa­ła wszyst­kie kościel­ne stro­ny  do „for­mal­ne­go przy­ję­cia i prze­strze­ga­nia zasad, norm i stan­dar­dów Dekla­ra­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych o pra­wach ludów tubyl­czych jako ram  pojed­na­nia”, w tym „respek­to­wa­nie pra­wa rdzen­nej lud­no­ści do samo­sta­no­wie­nia w spra­wach duchowych”.

Odda­jąc ukłon w stro­nę zasa­dy Hau­de­no­sau­nee sie­dem poko­leń, któ­ra uczy, że decy­zje podej­mo­wa­ne dzi­siaj powin­ny mieć wpływ na następ­ne sie­dem poko­leń, Papież powie­dział: „Musi­my być w sta­nie patrzeć, jak uczy tra­dy­cja mądro­ści rdzen­nych ludów, sie­dem poko­leń do przo­du, a nie na nasze wygo­dy,  następ­ne wybo­ry, czy popar­cie tego czy inne­go lob­by – powiedział.

Pod­kre­ślił tak­że zna­cze­nie ochro­ny śro­do­wi­ska, rodzi­ny, wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści oraz przyj­mo­wa­nia migran­tów ukra­iń­skich i afgańskich.

„Rdzen­ni miesz­kań­cy mogą nas wie­le nauczyć na temat opie­ki i ochro­ny rodzi­ny” – powiedział.

„Niech zło, któ­re zosta­ło znie­sio­ne przez rdzen­ną lud­ność, będzie dla nas dzi­siaj ostrze­że­niem, aby tro­ska o rodzi­nę i jej pra­wa nie była lek­ce­wa­żo­na w imię więk­szej pro­duk­tyw­no­ści i indy­wi­du­al­nych interesów”.

za CBC