Nowy son­daż suge­ru­je, że wie­lu Kana­dyj­czy­ków nadal uwa­ża, że ​​Justin Tru­de­au jest  naj­lep­szą oso­bą na sta­no­wi­sku pre­mie­ra, ale ma on tyl­ko nie­wiel­ką prze­wa­gę nad nowym przy­wód­cą kon­ser­wa­ty­stów Pierre’em Poilievre’em.
Leger opu­bli­ko­wał wyni­ki ankie­ty inter­ne­to­wej prze­pro­wa­dzo­nej w week­end z udzia­łem oko­ło 1500 respondentów.

Wyni­ki suge­ru­ją, że popu­lar­ność libe­ra­łów spa­dła od roku  kie­dy Tru­de­au został po raz dru­gi wybra­ny, by utwo­rzyć rząd mniejszościowy.

Oko­ło 28 pro­cent respon­den­tów  odda­ło­by głos na libe­ra­łów, gdy­by dziś odby­ły się wybo­ry, w porów­na­niu z pra­wie 33 pro­cen­ta­mi, któ­re powie­dzia­ły to we wrze­śniu ubie­głe­go roku.

Nie­któ­rzy z byłych wybor­ców libe­ra­łów prze­su­wa­ją się w lewo a inni w prawo.

Oko­ło 34 pro­cent respon­den­tów powie­dzia­ło, że odda swój głos na tory­sów, co sta­no­wi wzrost w sto­sun­ku do 26 pro­cent wybor­ców, któ­rzy w zeszło­rocz­nych wybo­rach opo­wia­da­li się za konserwatystami.

Kolej­ne 23 proc. respon­den­tów zade­kla­ro­wa­ło, że wybie­rze NDP, co sta­no­wi wzrost z pra­wie 18 proc. odno­to­wa­nych w wyborach.

Trzy pro­cent respon­den­tów opo­wie­dzia­ło się za Par­tią Zie­lo­nych, a kolej­ne trzy pro­cent wybra­ło­by Par­tię Ludo­wą Kanady.

Jed­nak jeśli cho­dzi o to, kto był­by naj­lep­szym pre­mie­rem, dane suge­ru­ją, że Tru­de­au ma prze­wa­gę zarów­no nad Poilie­vre, jak i Jag­me­etem Sin­ghem z NDP.

Tru­de­au był naj­lep­szym wybo­rem dla 24 pro­cent respon­den­tów, co ozna­cza­ło trzy punk­ty prze­wa­gi nad Poilie­vre i sie­dem punk­tów nad Singhem.

 

Jeśli cho­dzi o podzia­ły regio­nal­ne, bada­nie suge­ru­je, że Poilie­vre ma naj­słab­sze popar­cie w Quebe­cu i naj­sil­niej­sze w Alber­cie , w porów­na­niu z Tru­de­au, któ­ry jest naj­sil­niej­szy w Atlan­tic Cana­da i naj­słab­szy w Albercie.

Dane suge­ru­ją, że Onta­rio 34 pro­cent respon­den­tów  twier­dzi, że wybra­ło­by par­tię kon­ser­wa­tyw­ną kie­ro­wa­ną przez Poilie­vre, w porów­na­niu z 32 pro­cen­ta­mi, któ­re wybra­ły­by libe­ra­łów Trudeau.