Rząd Ontario ogłosił w poniedziałek, że zapewni borykającym się z problemami szkołom wyższym i uniwersytetom fundusze w wysokości prawie 1,3 miliarda dolarów, jednocześnie zamrażając czesne na kolejne trzy lata.

Instytucje policealne będą mogły podnieść czesne dla studentów krajowych spoza prowincji lub Kanadyjczyków mieszkających poza Ontario nawet o pięć procent w latach 2024–2025.

Rząd dokona także szeregu zmian poprzez nowe przepisy, które przyznają Ministrowi ds. Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytetów uprawnienia do wydawania dyrektyw nakładających na instytucje obowiązek dostarczania większej ilości informacji na temat kosztów studiów.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Oto, co musisz wiedzieć o ustawie o wzmocnieniu odpowiedzialności i wsparciu dla studentów:

Rząd chce, aby koszty podręczników i innych materiałów edukacyjnych, a także innych opłat dodatkowych były przejrzyste. Nie jest jasne, co to oznacza, ale podany przykład dotyczy publikowania kosztów w programie nauczania.

Ontario przeprowadzi także konsultacje w sprawie zapewnienia „przejrzystości czesnego”, aby ludzie mieli lepszy pogląd na to, w jaki sposób wykorzystywane są pieniądze.

Rząd wymagałby od szkół wyższych i uniwersytetów wprowadzenia norm związanych ze zdrowiem psychicznym i dobrym samopoczuciem, a także norm mających na celu „walkę z rasizmem i nienawiścią, w tym między innymi z antysemityzmem i islamofobią”.

Ministerstwo oświadczyło, że w późniejszym terminie wyda dalsze wytyczne dotyczące   dotyczące  tego, co powinno zostać uwzględnione w tego typu zasadach.

Ustawodawstwo umożliwi także uczelniom oferowanie stosowanych stopni magisterskich.
W ramach działań rząd uruchomi portal kariery, który pomoże studentom „rozumieć potrzeby rynku pracy”.

Prowincja obiecała „zintegrować” wysiłki w zakresie egzekwowania praw dotyczących  nadzoru nad uczelnią i „ustanowić pewne podstawowe kompetencje członków zarządu, w tym wiedzę finansową i zarządzanie ryzykiem”. Przekazano bardzo niewiele szczegółów na temat wysiłków w zakresie egzekwowania prawa, o których mówi rząd.

Oto sposób podziału środków:

Większość, około 903 miliony dolarów, zostanie przekazana instytucjom policealnym w ciągu trzech lat. Około 700 milionów dolarów zostanie przeznaczone na szeroko zakrojoną pomoc, a 203 miliony dolarów na instytucje o większych potrzebach. Rząd twierdzi, że pod uwagę zostaną wzięte takie czynniki, jak położenie geograficzne, całkowita liczba przyjęć i uzależnienie od studentów zagranicznych.

Kolejne 167,3 miliona dolarów zostanie przeznaczone na naprawy kapitałowe i sprzęt.
Dodatkowe jednorazowe fundusze w wysokości 10 milionów dolarów na dotacje w  obszarach północnych i wiejskich.

15 milionów dolarów w ciągu trzech lat na „wsparcie recenzji stron trzecich” w celu znalezienia oszczędności

Wsparcie programu STEM o wartości 100 milionów dolarów

65 milionów dolarów na wsparcie badań i innowacji

23 miliony dolarów na poprawę wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego

Rząd twierdzi, że czesne, które w 2019 r. obniżono o 10 procent, pozwoliło studentom i rodzicom zaoszczędzić około 1600 dolarów rocznie na uniwersytecie i około 350 dolarów rocznie w collegeu.

Colleges Ontario domagał się już wcześniej pięcioprocentowej podwyżki czesnego oraz 10-procentowego wzrostu dotacji operacyjnych.

Z raportu zleconego przez rząd wynika również, że Ontario powinno położyć kres zamrożeniu czesnego na poziomie policealnym i zwiększyć finansowanie uniwersytetów i szkół wyższych w przeliczeniu na jednego studenta. W raporcie zasugerowano również, że zależność instytucji od studentów zagranicznych, zwłaszcza collegeów, należy uznać za „ryzyko finansowe”.