Rząd fede­ral­ny ostrzegł Kana­dyj­czy­ków na Sri Lan­ce, by ogra­ni­czy­li poru­sza­nie się i pod­po­rząd­ko­wa­li pole­ce­niom miej­sco­wych władz, jako że, że sytu­acja w tym kra­ju pozo­sta­je „nie­sta­bil­na” i moż­li­we są dal­sze ata­ki. Amba­sa­da Kana­dy na Sri Lan­ce w sto­li­cy Kolom­bo zosta­nie zamknię­ta w ponie­dzia­łek ze wzglę­du na bezpieczeństwo.

Kana­dyj­ski MSZ poin­for­mo­wa­ło, że  moni­to­ru­je sytu­ację, ale nie ma donie­sień o tym, że ucier­pie­li oby­wa­te­le Kanady.

Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych Sri Lan­ki poin­for­mo­wa­ło, że odna­le­zio­no cia­ła co naj­mniej 27 cudzo­ziem­ców, a zmar­li to oby­wa­te­le Wiel­kiej Bry­ta­nii, USA, Indii, Por­tu­ga­lii i Tur­cji. Chiń­ska gaze­ta Par­tii Komu­ni­stycz­nej poda­ła, że zgi­nę­ło ​​dwóch Chińczyków .

Pre­mier Kana­dy Justin Tru­de­au dołą­czył do innych świa­to­wych przy­wód­ców, wyra­ża­jąc smu­tek i szok z powo­du ata­ków, potę­pia­jąc jed­no­cze­śnie per­fi­dię ata­ko­wa­nia wier­nych w Nie­dzie­lę Wielkanocną.

„Abso­lut­nie prze­ra­ża­ją­ce wia­do­mo­ści ze Sri Lan­ki. Kana­da zde­cy­do­wa­nie potę­pia hanieb­ne ata­ki na chrze­ści­jan w kościo­łach i hote­lach. Nasze ser­ca i myśli są z rodzi­na­mi i bli­ski­mi osób zabi­tych i wszyst­kich ran­nych ”- napi­sał Tru­de­au w nie­dzie­lę rano.

„Dla miesz­kań­ców Sri Lan­ki i innych spo­łecz­no­ści dotknię­tych dzi­siej­szy­mi ata­ka­mi: Kana­da stoi z wami”, dodał Tru­de­au. „Będzie­my kon­ty­nu­ować współ­pra­cę z Pań­stwem i inny­mi part­ne­ra­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi w celu zwal­cza­nia ter­ro­ry­zmu i bru­tal­ne­go eks­tre­mi­zmu oraz pro­mo­wa­nia   poko­ju i sta­bi­li­za­cji na całym świecie”.

Mini­ster obro­ny Sri Lan­ki opi­sał zama­chy bom­bo­we jako atak ter­ro­ry­stycz­ny ze stro­ny eks­tre­mi­stów reli­gij­nych i powie­dział, że aresz­to­wa­no sied­miu podej­rza­nych. Powie­dział, że więk­szość wybu­chów uwa­ża się za ata­ki samobójcze.

Pre­mier Ranil Wic­kre­me­sin­ghe oba­wia się, że prze­moc może wywo­łać dsta­bi­li­za­cję sytu­acji na Sri Lan­ce, w kra­ju liczą­cym oko­ło 21 milio­nów ludzi, i przy­rzekł, że rząd „prze­ka­że siłom zbroj­nym wszyst­kie nie­zbęd­ne upraw­nie­nia” do pod­ję­cia dzia­łań prze­ciw­ko oso­bom odpo­wie­dzial­nym. Rząd wpro­wa­dził ogól­no­kra­jo­wą godzi­nę poli­cyj­ną od 18:00 do 6:00

Osiem zama­chów sta­no­wi naj­bar­dziej mor­der­czy akt prze­mo­cy w tym połu­dnio­wo-azja­tyc­kim kra­ju  od cza­su zakoń­cze­nia krwa­wej woj­ny domo­wej   dzie­sięć lat temu mię­dzy tamil­ską mniej­szo­ścią a sin­ga­le­ską większością.

W Kana­dzie miesz­ka oko­ło 150 000 osób  ze Sri Lan­ki  więk­szość z nich w Onta­rio, według danych z 2016 roku z Sta­ti­stics Canada.

Za CBC i The Asso­cia­ted Press