JTA — Po zwy­cię­stwie Woło­dy­my­ra Zelen­sky­’e­go w wybo­rach pre­zy­denc­kich na Ukra­inie, kraj ten sta­nie się jedy­nym na świe­cie oprócz Izra­ela, któ­re­go pre­zy­dent i pre­mier są Żyda­mi — dono­si Żydow­ska Agen­cja Telegraficzna

Kie­dy Zelen­sky zosta­nie zaprzy­się­żo­ny na pre­zy­den­ta, jego pre­mie­rem — przy­naj­mniej na jakiś czas i praw­do­po­dob­nie do wybo­rów par­la­men­tar­nych, któ­re mają się odbyć nie­co póź­niej w tym roku — będzie Woło­dy­myr Groy­sman, żydow­ski poli­tyk, któ­ry był bur­mi­strzem mia­sta Winnicy.

Dla nie­któ­rych obec­nych kry­ty­ków Petra Poro­szen­ki, nie­uda­ny suk­ces mgli­stej kam­pa­nii poli­tycz­nie nie­do­świad­czo­ne­go Zelen­sky­’e­go, komi­ka, nie był zaska­ku­ją­cy w świe­tle powszech­nej nie­chę­ci wobec korup­cji pod rzą­da­mi Poro­szen­ki, któ­ry został wybra­ny w 2014 r. wła­śnie dla­te­go, że obie­cy­wał popra­wę na tym froncie.

Jed­nak dla nie­któ­rych bar­dziej nie­zwy­kły był spo­sób, w jaki Zelen­sky wygrał wybo­ry tak zde­cy­do­wa­nie, pomi­mo tego, że jego żydow­skie pocho­dze­nie — jego mat­ka, Rima, jest Żydów­ką — jest dobrze zna­ne na Ukrainie.

Zelen­sky powie­dział, że oso­bi­ście nie popie­ra czci ludzi takich jak Ban­de­ra, któ­re­go okre­ślił jako „boha­te­ra dla nie­któ­rych Ukraińców”.

Alek­san­der Paliy, wpły­wo­wy ana­li­tyk poli­tycz­ny popie­ra­ją­cy Poro­szen­kę, wywo­łał w zeszłym mie­sią­cu kon­tro­wer­sję, kie­dy napi­sał na Face­bo­oku, że pomi­mo sza­cun­ku dla Żydów i nie­któ­rych Rosjan „pre­zy­dent Ukra­iny powi­nien być ukra­iń­ski i chrze­ści­ja­ni­nem, jak więk­szość Ukraińców.
Zelen­sky był finan­so­wa­ny przez miliar­de­ra Igo­ra Koło­mojś­kie­go, któ­re­go mają­tek sza­co­wa­no na 6,5 mld USD. Koło­moj­ski Posia­da potrój­ne oby­wa­tel­stwo: ukra­iń­skie, izra­el­skie i cypryj­skie. 5 paź­dzier­ni­ka 2008 Zjed­no­czo­na Wspól­no­ta Żydow­ska na Ukra­inie (ukr. Об’єднана єврейська громада) wybra­ła go na prze­wod­ni­czą­ce­go Od 2 mar­ca 2014 do 24 mar­ca 2015 był guber­na­to­rem obwo­du dnie­pro­pie­trow­skie­go Ukra­iny. Opo­wie­dział się za utrzy­ma­niem inte­gral­no­ści tery­to­rial­nej Ukra­iny, finan­su­jąc m.in. pali­wo dla ukra­iń­skich oddziałów.