Poli­cja z Toron­to aresz­to­wa­ła dwóch męż­czyzn i posta­wi­ła im 50 zarzu­tów w związ­ku z sze­re­giem kra­dzie­ży w domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej w mieście.

Mowa o ponad 10 incy­den­tach, któ­re mia­ły miej­sce mię­dzy 3 kwiet­nia a 9 kwietnia.

Podej­rza­ni wcho­dzi­li do domów we wcze­snych godzi­nach poran­nych, cho­dzi­li po kory­ta­rzach w poszu­ki­wa­niu nie­za­mknię­tych drzwi, a następ­nie zabie­ra­li rze­czy miesz­kań­ców ze ich pokoi pod­czas snu..

reklama

Poli­cja wciąż poszu­ku­je 31-let­niej kobie­ty, któ­ra jest poszu­ki­wa­na w związ­ku z podob­ny­mi zarzutami