Mini­ster trans­por­tu Onta­rio Jeff Yurek ogło­sił w ponie­dzia­łek, że pro­win­cja pla­nu­je prze­gląd ogra­ni­czeń pręd­ko­ści na auto­stra­dach serii 400.

„Jeśli spoj­rzeć wstecz na histo­rię, dla­cze­go ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści zosta­ły usta­lo­ne, mia­ło to miej­sce w latach 70-tych, kie­dy  nastą­pił kry­zys ener­ge­tycz­ny i posta­no­wio­no zaosz­czę­dzić pali­wo, ogra­ni­cza­jąc pręd­kość w naszym sys­te­mie auto­strad i tak już zosta­ło” wyjaśnił.

Yurek nie ujaw­nił  jakie mia­ły­by być nowe limi­ty ale powie­dział, że wkrót­ce zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat kon­sul­ta­cji i pro­jek­tu pilo­ta­żo­we­go w całej prowincji.

REKLAMA

To wszyst­ko jest czę­ścią nowych prze­pi­sów, któ­re zosta­ną wpro­wa­dzo­ne w Queen’s Park w czwar­tek pod tytu­łem Get­ting Onta­rio Moving.

Nowe prze­pi­sy prze­wi­du­ją tak­że surow­sze kary dla osób, któ­re jeż­dżą zbyt wol­no, a tak­że dla prze­kra­cza­ją­cych pręd­kość w stre­fach budowy.

Prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ną tak­że kon­sul­ta­cje na temat zasad ruchu dro­go­we­go dla rowe­rów, e‑rowerów i e‑skuterów.

Rząd pro­po­nu­je chce umoż­li­wić moto­cy­kli­stom korzy­sta­nie z wydzie­lo­nych pasów ruchu prze­zna­czo­nych dla aut wio­zą­cych wię­cej niż jed­ną oso­bę w Ontario.

Yurek powie­dział, też  że pro­win­cja chce wyeli­mi­no­wać wymóg, aby wła­ści­cie­le pick-upów i przy­czep prze­pro­wa­dzi­li inspek­cję, jeśli pojaz­dy są prze­zna­czo­ne do użyt­ku osobistego.