Nata­lia Kusen­do­va, MPP dla Mis­sis­sau­ga Cen­ter, przed­ło­ży­ła 1 maja pry­wat­ną usta­wę   o obo­wiąz­ko­wym szko­le­niu poli­cyj­nym w zakre­sie poda­wa­nia nalok­so­nu w przy­pad­ku przedaw­ko­wa­nia opio­idów. Po jej przy­ję­ciu usta­wa ta będzie obo­wią­zy­wać wszyst­kich poli­cjan­tów,  i funk­cjo­na­riu­szy sił bez­pie­czeń­stwa w rezerwatach 

Obo­wiąz­ko­wa usta­wa o szko­le­niu  daje męż­czy­znom i kobie­tom pierw­sze­go reago­wa­nia dodat­ko­we narzę­dzie do szyb­kie­go dzia­ła­nia i rato­wa­nia życia.

Nalok­son, zna­ny rów­nież jako Nar­can, może tym­cza­so­wo odwró­cić skut­ki przedaw­ko­wa­nia opio­idów i zyskać dla ofia­ry dodat­ko­wy czas do momen­tu  przy­by­cia służb ratun­ko­wych na miej­sce. Nalok­son moż­na poda­wać przez wstrzyk­nię­cie lub dono­so­wy spray do inhalacji.

„Nasze siły poli­cyj­ne są czę­sto pierw­szy­mi ratow­ni­ka­mi na miej­scu zagro­że­nia. W przy­pad­ku przedaw­ko­wa­nia opio­idów ofi­cer prze­szko­lo­ny w sto­so­wa­niu nalok­so­nu może ura­to­wać życie — owie­dział MPP Kusen­do­va.  • Zesta­wy Nalok­so­nu są dostęp­ne bez­płat­nie w apte­kach w całej pro­win­cji. • Nalok­son jest sku­tecz­ny w przedaw­ko­wa­niu opio­idów i nie powo­du­je żad­nych szkód, jeśli opio­idy nie są obec­ne. • W 2017 r. 3996 osób zmar­ło z powo­du przedaw­ko­wa­nia opio­idów w Kana­dzie  • 1265 z tych zgo­nów mia­ło miej­sce w Onta­rio, 117 w wie­ku 15–24, 6 w wie­ku poni­żej 14 lat • W pierw­szych 6 mie­sią­cach 2018 r. Onta­rio zano­to­wa­ło 629 zgonów

[yop_poll id=“1”]