1 maja uli­ca­mi War­sza­wy prze­szedł Marsz Suwe­ren­no­ści, mimo trzy­krot­nej pró­by sądow­ne­go zablo­ko­wa­nia go przez pre­zy­den­ta War­sza­wy Trza­skow­skie­go. Wła­dze mia­sta tego dnia na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu urzą­dzi­ły obcho­dy 15. rocz­ni­cy wstą­pie­nia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej. Orga­ni­za­to­ra­mi mar­szu  były śro­do­wi­ska naro­do­we:  Sto­wa­rzy­sze­nie Marsz Nie­pod­le­gło­ści, Ruch Naro­do­wy, a tak­że Kon­fe­de­ra­cja KORWIN Liroy Braun Naro­dow­cy. Uczest­ni­cy prze­szli z pla­cu Zam­ko­we­go Trak­tem Kró­lew­skim pod sie­dzi­bę Komi­sji Euro­pej­skiej. Marsz miał być wyra­zem sprze­ci­wu wobec coraz więk­szej zależ­no­ści Pol­ski od Unii Euro­pej­skiej. Skan­do­wa­no m.in. “Precz z Unią Euro­pej­ską”, “PiS i PO takie samo zło”, “Nie dla żydow­skich rosz­czeń”, “Pol­ska suwe­ren­na”, “Wczo­raj Moskwa, dziś Bruk­se­la suwe­ren­ność nam zabie­ra”. Marsz pró­bo­wa­ły bez powo­dze­nia zakłó­cić bojów­ki Anti­fy i arty­ści, któ­rzy z bal­ko­nu odśpie­wy­wa­li hymn Unii Euro­pej­skiej, “Odę do rado­ści”. Prze­ma­wia­li orga­ni­za­to­rzy, m.in.Robert Win­nic­ki, Liroy, Janusz Kor­win-Mik­ke, Krzysz­tof Bosak, Marek Jaku­biak, Witold Tuma­no­wicz i Kaja Godek. Odczy­ta­no list od nie­obec­ne­go Grze­go­rza Brau­na. Marsz zakoń­czo­no sym­bo­licz­nym pocię­ciem unij­nej fla­gi. Orga­ni­za­to­rzy oce­ni­li licz­bę uczest­ni­ków na oko­ło 10 tysię­cy, naj­więk­sze media poda­ły zaraz po mar­szu cał­ko­wi­cie zafał­szo­wa­ną licz­bę nie­ca­łe­go tysiąca.

Joan­na Wasilewska

War­sza­wa

Reklama