Pięk­na pogo­da, har­ce­rze, poli­ty­cy szcze­bla fede­ral­ne­go i pro­win­cyj­ne­go, dzia­ła­cze orga­ni­za­cji polo­nij­nych, przed­sta­wi­cie­le służb kon­su­lar­nych i tro­chę osób pry­wat­nych, wzię­ło udział w obcho­dach rocz­ni­cy kon­sty­tu­cji 3 Maja zor­ga­ni­zo­wa­nych osob­no w Mis­sis­sau­dze i w Toronto