Muzuł­ma­nie w Kana­dzie obcho­dzą Rama­dan. Muzuł­mań­ski post zaczął się 6 maja. Lide­rzy nie­któ­rych spo­łecz­no­ści muzuł­mań­skich w Toron­to pod­kre­śla­ją, że naj­waż­niej­sze w tym okre­sie jest bez­pie­czeń­stwo mecze­tów. W Toron­to miesz­ka ponad 250 000 muzułmanów.
[yop_poll id=“1”]

Inter­na­tio­nal Muslims Orga­ni­za­tion (IMO) dzia­ła­ją­ca w mecze­cie w Rexda­le wystą­pi­ła nie­daw­no o grant fede­ral­ny w ramach Secu­ri­ty Infra­struc­tu­re Pro­gram. Pro­gram jest adre­so­wa­ny do grup spo­łecz­nych, któ­re w prze­szło­ści były ofia­ra­mi prze­stępstw moty­wo­wa­nych nie­na­wi­ścią. Kil­ka innych mecze­tów w Toron­to już korzy­sta­ło z tych środ­ków. IMO chce prze­bu­do­wać wej­ście i kupić kamery.

W poprzed­ni ponie­dzia­łek poli­cja toron­toń­ska zor­ga­ni­zo­wa­ła w Rexda­le spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych wyznań, któ­re­go tema­tem były zagro­że­nia dla miejsc kul­tu. Prze­pro­wa­dzo­no ćwi­cze­nia z bary­ka­do­wa­nia się w świą­ty­ni. Podob­ne spo­tka­nie odby­ło się w Mis­sis­sau­dze w zeszłym miesiącu.