W nie­dzie­lę w par­ku w oko­li­cy Rose­da­le Val­ley Road i Sher­bo­ur­ne Stre­et wylą­do­wał spa­do­chro­niarz. Użyt­kow­nicz­ka twit­te­ra Eri­ca Lewin zamie­ści­ła film, na któ­rym widać, jak oso­bę opa­da­ją­cą na czar­no-bia­łym spa­do­chro­nie. Zda­rze­nie mia­ło miej­sce o 6:44 wie­czo­rem. Nagra­nie trwa 12 sekund. Lewin napi­sa­ła, że widzia­ła dwóch spa­do­chro­niarz, ale nagra­ła tyl­ko jednego.

Poli­cja prze­szu­ka­ła wska­za­ne miej­sce, ale nie zna­la­zła śla­dów lądo­wa­nia. Poli­cjan­ci oba­wia­li się, czy spa­do­chron otwo­rzył się do koń­ca i czy skocz­ko­wi nic się nie sta­ło. Według rela­cji świad­ków oso­ba wylą­do­wa­ła bezpiecznie.

Poli­cja przy­po­mi­na, że spa­do­chro­niar­stwo jest zaka­za­ne w mie­ście i karane.

Reklama

[yop_poll id=“1”]