Sie­dem­set osób pro­te­sto­wa­ło w ponie­dzia­łek przed sądem w Mont­re­alu prze­ciw­ko pro­win­cyj­nej usta­wie o seku­la­ry­zmie. Pro­te­stu­ją­cy – nale­żą­cy do grup oby­wa­tel­skich, reli­gij­nych, nauczy­cie­le i praw­ni­cy – trzy­ma­li się za ręce two­rząc ludz­ki łań­cuch, któ­ry miał sym­bo­li­zo­wać soli­dar­ność w wal­ce o ochro­nę praw i wolności.

Usta­wa numer 21 ma zaka­zać nosze­nia sym­bo­li reli­gij­nych przez wie­le osób zatrud­nio­nych w sek­to­rze publicz­nym na sta­no­wi­skach wią­żą­cych się z pew­nym auto­ry­te­tem, czy­li doty­czy np. nauczy­cie­li, poli­cjan­tów i pro­ku­ra­to­rów. Kon­sul­ta­cje w spra­wie usta­wy roz­po­czy­na­ją się we wto­rek w Quebec City.

[yop_poll id=“1”]