Potro­iła się licz­ba ubie­ga­ją­cych się o azyl

Licz­ba osób ubie­ga­ją­cych się o azyl w Kana­dzie potro­iła się w cią­gu minio­nych 2 lat osią­ga­jąc mak­si­mum w sierp­niu 2017 r. kie­dy 1000 nie­le­gal­nie prze­kro­czy­ły gra­ni­cę ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi — podał w pią­tek kana­dyj­ski urząd statystyczny.

Od kie­dy Donals Trump objął urząd pre­zy­den­ta w Sta­nach Zjed­no­czo­nych obie­cu­jąc bar­dziej zdro­wo­roz­sąd­ko­wą poli­ty­kę imi­gra­cyj­ną, Kana­da dozna­ła maso­we­go wzro­stu w licz­bie osób ubie­ga­ją­cych się azyl. Pre­mier Tru­de­au zapro­sił tutaj migran­tów z USA na Twitterze.

Wzrost licz­by osób ubie­ga­ją­cych się o azyl moż­na wła­śnie wytłu­ma­czyć wzro­stem licz­by tak zwa­nych nie­re­gu­lar­nych migran­tów — twier­dzi w rapor­cie kana­dyj­ski urząd sta­ty­stycz­ny  odno­sząc się do ludzi, któ­rzy prze­kra­cza­ją gra­ni­ce poza ofi­cjal­ny­mi przej­ścia­mi granicznymi.

reklama

Licz­ba ubie­ga­ją­cych się wyno­si­ła 16 tys. w roku 2015, 50 tys. w 2017, a w 2018. wzro­sła jesz­cze bar­dziej do 55 tys. Naj­więk­szą gru­pą wśród tych ludzi są Haitań­czy­cy, a tuż za nimi oby­wa­te­le Nige­rii, któ­rzy przy­by­wa­ją wprost z Afry­ki. Spo­śród 50 tys. wnio­sków azy­lo­wych jakie Kana­da otrzy­ma­ła w 2017 roku, ponad 12 tys. zosta­ło zaak­cep­to­wa­nych 11 tys.odrzuconych a pra­wie 30 tys. wciąż jest w pro­ce­do­wa­niu. Oso­by ubie­ga­ją­ce się o azyl, mają peł­ną opo­ekę socjal­ną pra­wo do zapo­mo­gi oraz opie­ki medycz­nej — łącz­nie z koniecz­ny­mi operacjami.

Ostat­nio wraz z usta­wą budże­to­wą Otta­wa zmie­ni­ła prze­pi­sy, któ­re obec­nie unie­moż­li­wia­ją oso­bie, któ­ra ubie­ga­ła się o azyl w USA i dosta­ła odmo­wę ponow­nie ubie­gać się o azyl w Kana­dzie. Do tej pory tego rodza­ju wyklu­cze­nie obej­mo­wa­ło jedy­nie oso­by prze­kra­cza­ją­ce gra­ni­cę Kana­dy przez ofi­cjal­ne przej­ścia gra­nicz­ne. Obec­nie jed­nak nadal o azyl sta­rać się mogą oso­by, któ­re w USA nie zło­ży­ły poda­nia azy­lo­we­go a wcho­dzą do nasze­go kra­ju przez zie­lo­ną granicę.