Ala­ba­ma zaka­za­ła zabi­ja­nia dzie­ci nienarodzonych

Repu­bli­kań­ska guber­na­tor Ala­ba­my Kay Ivey pod­pi­sa­ła usta­wę, któ­ra kry­mi­na­li­zu­je zabieg tzw abor­cji. Usta­wa zabra­nia prze­ry­wa­nia cią­ży prak­tycz­nie we wszyst­kich przy­pad­kach z wyjąt­kiem sytu­acji zagro­że­nia życia i zdro­wia kobie­ty. Oso­bom doko­nu­ją­cym abor­cji gro­zi kara wię­zie­nia do 99 lat.

Dla wie­lu  jest ona moc­nym świa­dec­twem głę­bo­kie­go prze­ko­na­nia, że każ­de życie jest cen­ne i że każ­de życie jest świę­tym darem od Boga – powie­dzia­ła pani gubernator.

Orga­ni­za­cje sku­pia­ją­ce zwo­len­ni­ków pra­wa do abor­cji zapo­wie­dzia­ły już zaskar­że­nie usta­wy do sądu. Na to zwo­len­ni­cy życia są przy­go­to­pwa­ni, bo Sąd Naj­wyż­szy, ze swo­ją nową kon­ser­wa­tyw­ną więk­szo­ścią, może być bar­dziej skłon­ny do kwe­stio­no­wa­nia Roe prze­ciw­ko Wade — orze­cze­nia, któ­re zale­ga­li­zo­wa­ło w 1973 r. abor­cję w USA .Wyda­je się pew­ne, że abor­cja sta­nie się jed­nym z tema­tów kam­pa­nii w wybo­rach pre­zy­denc­kich w 2020 roku.

reklama