W pią­tek rano Czte­ry oso­by zosta­ły ura­to­wa­ne z odle­głej czę­ści par­ku Algonquin .

Śmi­gło­wiec Grif­fon nale­żą­cy do kana­dyj­skie­go lot­nic­twa został wezwa­ny tuż przed godzi­ną 10 rano po donie­sie­niach o czte­rech oso­bach, któ­re wyda­wa­ły się być wychłodzone.

Śmi­gło­wiec prze­wiózł ich do Smo­ke Lake, gdzie uzy­ska­li pomoc sanitariuszy.
Akcja ratun­ko­wa zosta­ła nagra­na przez Roy­al Cana­dian Air Force.

Reklama