WŚRÓD WYBORCZEJ CISZY

Redak­tor Sta­ni­sław Michal­kie­wicz przy­był do Lon­dy­nu z Seba­stia­nem Ros­sem, polo­nij­nym kan­dy­da­tem na Wyspach do wybo­rów PE z ramie­nia Kon­fe­de­ra­cji, w nie­dzie­lę 12 Maja 2019, po wykła­dzie w pół­noc­nej Walii 11 maja. Orga­ni­za­to­rzy „Wol­ność” poda­li adres na 3 godzi­ny przed impre­zą, ze wzglę­du na dzia­łal­ność tutej­szej anti­fy, któ­ra uży­wa gróźb spa­le­nia loka­li i zabi­ja­nia dzien­ni­ka­rzy i ma popar­cie posłów Par­tii Pra­cy do blo­ko­wa­nia pra­wi­co­wych wyda­rzeń, jak np. Tar­gi Książ­ki Pra­wi­co­wej, ska­so­wa­ne na Wyspach, któ­re odby­ły się w Kra­ko­wie w tych samych dniach.

Spo­tka­nie odby­ło się w eks­klu­zyw­nym klu­bie wio­ślar­skim nad Tami­zą, nie­da­le­ko POSKu, od 15:00. Sala była prze­peł­nio­na i zabra­kło miejsc. Spo­tka­nie roz­po­czął Seba­stian Ross, przed­sta­wia­jąc swo­ją kan­dy­da­tu­rę zebra­nej Polo­nii. Red. Sta­ni­sław Michal­kie­wicz przed­sta­wił nową ana­li­zę sytu­acji Pol­ski na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Jego pro­jekt usta­wy anty-447 w for­mie zmo­dy­fi­ko­wa­nej został zgło­szo­ny do Sej­mu i wyklu­czo­ny z porząd­ku dzien­ne­go przed czytaniem.
[yop_poll id=“4”]
O Bre­xi­cie czę­sto tu mowi się „Dog’s Bre­ak­fast” (ang. śnia­da­nie dla psa, czy­li degryn­go­la­da). Po Mar­szu prze­ciw S.447 w War­sza­wie angiel­ska Mor­ning Star ( gaze­ta komu­ni­stycz­na) napi­sa­ła „Pol­scy Faszy­ści”. Co gor­sza, posłan­ka z Izby Lor­dów, baro­ne­ta Ruth Deech, (cór­ka uro­dzo­ne­go w Ustrzy­kach Dol­nych dzia­ła­cza komu­ni­stycz­ne­go i syjo­ni­stycz­ne­go — red.) powie­dzia­ła „Naj­bar­dziej prze­stęp­czym kra­jem jest Pol­ska, któ­ra bez­praw­nie zaj­mu­je mają­tek trzech milio­nów ofiar nazi­stów”. Opis tej potwa­rzy poja­wił się w Times of Izra­el pt. ”Jewish peer cla­ims Poland is ‘squ­at­ting on pro­per­ty of 3 mil­lion’ Sho­ah vic­tims”, nazy­wa­jąc Pol­skę „squ­at­ter­sa­mi na mie­niu żydow­skim”, co godzi już w Pań­stwo a nie w gru­py Pola­ków. Spra­wa jest poważ­na, bo Ser­bia już płaci.

Reklama

Nagra­nie zawdzię­cza­my przed­sta­wi­cie­lom Koła Mysli Nie­za­leż­nej na sali.

Link do nagra­nia: https://www.facebook.com/188871695100611/videos/1550155931782606/

Krzysz­tof Jastrzemb­ski, Londyn