Groź­ba ata­ków ze stro­ny Ira­nu zosta­ła „wstrzy­ma­na” przez ame­ry­kań­skie środ­ki zarad­cze,  powie­dział we wto­rek sekre­tarz obro­ny USA Patrick Shanahan.

Napię­cie gwał­tow­nie wzro­sło, po tym, jak Sta­ny Zjed­no­czo­ne roz­mie­ści­ły zaso­by woj­sko­we w Zato­ce, aby sta­wić czo­ła nie­okre­ślo­nym zagrożeniom.

W nie­dzie­lę pre­zy­dent Donald Trump napi­sał na Twit­te­rze: „Jeśli Iran chce wal­czyć, będzie to ofi­cjal­ny koniec Iranu”.

reklama

Dorad­ca ds. Bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go pre­zy­den­ta Trum­pa, John Bol­ton, jest od daw­na orę­dow­ni­kiem zmia­ny reżi­mu w Ira­nie i wcze­śniej wzy­wał USA do zbom­bar­do­wa­nia tego kraju.

Mówiąc do repor­te­rów, Sha­na­han powie­dział, że ame­ry­kań­ska „posta­wa słu­ży odstra­sza­niu”, a nie woj­nie.
[yop_poll id=“4”]
W ponie­dzia­łek bry­tyj­ski mini­ster spraw zagra­nicz­nych Jere­my Hunt powie­dział „Chce­my, aby sytu­acja ule­gła deeska­la­cji, ponie­waż jest to część świa­ta, w któ­rej może dojść do przy­pad­ko­we­go uru­cho­mie­nia rzeczy”Irań­ski mini­ster spraw zagra­nicz­nych Moham­mad Dża­wad Zarif powie­dział w sobo­tę pod­czas wizy­ty w Chi­nach, że nie będzie woj­ny na Bli­skim Wscho­dzie, ponie­waż jego kraj nie dąży do niej, a żad­ne pań­stwo nie zde­cy­du­je się na kon­fron­ta­cję z Iranem.

Pre­zy­dent USA Donald “Trump nie chce woj­ny, ale są oso­by w jego oto­cze­niu, któ­re dążą do niej, pod pre­tek­stem, że chcą uczy­nić Ame­ry­kę sil­niej­szą od Ira­nu” — dodał.

W minio­ny wto­rek “New York Times”, rów­nież powo­łu­jąc się na źró­dła w rzą­dzie, podał, że 7 maja pod­czas spo­tka­nia naj­wyż­szych ran­gą dorad­ców pre­zy­den­ta do spraw bez­pie­czeń­stwa Patrick Sha­na­han, któ­ry peł­ni obo­wiąz­ki mini­stra obro­ny, przed­sta­wił uak­tu­al­nio­ny plan Pen­ta­go­nu, prze­wi­du­ją­cy wysła­nie 120 tys. żoł­nie­rzy na Bli­ski Wschód.