Twit­ter zablo­ko­wał licz­ne stro­ny polo­nij­ne zwią­za­ne z orga­ni­za­cja­mi prze­ciw­sta­wia­ją­cy­mi się żąda­niom wypła­ce­nia przez Pol­skę odszko­do­wa­nia za tzw mie­nie bez­dzie­dzicz­ne Żydów. Zablo­ko­wa­no m.in. StopActS447, Polish Media Issu­es, Katyn Memo­rial in Jer­sey City oraz NSZ 1942. Zosta­ło do uczy­nio­ne bez żad­ne­go ostrze­że­nia, naj­praw­do­po­dob­niej na pod­sta­wie akcji dono­sów. Spra­wa zosta­ła zgło­szo­na Redu­cie Dobre­go Imie­nia a tak­że pol­skie­mu mini­stro­wi ds cyfry­za­cji, Andruszkiewiczowi.