Wcho­dzą w życie nowe prze­pi­sy doty­czą­ce pra­cy w lot­nic­twie i kon­sump­cji mari­hu­any. Zgod­nie z Cana­dian Avia­tion Regu­la­tions pilo­ci, człon­ko­wie per­so­ne­lu pokła­do­we­go i kon­tro­le­rzy ruchu lot­ni­cze­go nie będą mogli uży­wać mari­hu­any co naj­mniej 28 dni przed peł­nie­niem obo­wiąz­ków. Trans­port Cana­da pod­kre­śla, że oso­by te wyko­nu­ją bar­dzo odpo­wie­dzial­ną pra­cę i muszą być stu­pro­cen­to­wo trzeź­we. Nale­ży wyklu­czyć wpływ jakich­kol­wiek sub­stan­cji, któ­re mogły­by wpły­nąć na bez­pie­czeń­stwo lot­ni­cze. Stąd wpro­wa­dze­nie czte­ro­ty­go­dnio­we­go mini­mal­ne­go okre­su powstrzy­ma­nia się od uży­wa­nia mari­hu­any. Linie lot­ni­cze i lot­ni­ska mogą dodat­ko­wo zaostrzać wymagania.