Sta­ti­stics Cana­da poda­je, że w maju kana­dyj­ska gospo­dar­ka wzbo­ga­ci­ła się o 27 700 nowych miejsc pra­cy. Jed­no­cze­śnie bez­ro­bo­cie spa­dło do pozio­mu naj­niż­sze­go od 1976 roku (z tego roku pocho­dzą naj­star­sze dane pozwa­la­ją­ce na doko­na­nie porów­na­nia) i wyno­si­ło 5.4 proc. W kwiet­niu było nie­co wyż­sze – 5,7 proc.

Eko­no­mi­ści spo­dzie­wa­li się zwięk­sze­nia licz­by miejsc pra­cy o 8000, tym­cza­sem wynik oka­zał się lep­szy. War­to pod­kre­ślić, że wzro­sła licz­ba zatrud­nio­nych na cały etat, co jest szcze­gól­nie cen­ne. Licz­ba zatrud­nio­nych w nie­peł­nym wymia­rze godzin nie zmie­ni­ła się.

Staw­ka godzi­no­wa, liczo­na jako śred­nia sta­wek wszyst­kich zatrud­nio­nych, wzro­sła w maju o 2,8 proc. w porów­na­niu z majem 2018 roku. W kwiet­nu odno­to­wa­no wzrost na pozio­mie 2,5 proc. Wzrost śred­niej staw­ki godzi­no­wej nale­ży do naj­waż­niej­szych wskaź­ni­ków moni­to­ro­wa­nych przez bank centralny.


reklama