Poli­cja poszu­ku­je rowe­rzy­sty, któ­ry w zeszły czwar­tek oko­ło 4:30 po połu­dniu w oko­li­cy Blo­or i Chri­stie rzu­cił butel­kę zawie­ra­ją­cą „sub­stan­cję żrą­cą” w kie­run­ku rodzi­ny z dziec­kiem. Rzecz­nik poli­cji prze­ka­zał, że rodzi­ce i dziec­ko dozna­li lek­kich obra­żeń. Rowe­rzy­sta uciekł z miej­sca zda­rze­nia gło­śno krzy­cząc. Jechał na czar­nym rowe­rze gór­skim, z czar­nym ple­ca­kiem Uber Eats.